วิธีการขออนุญาตต่อเติมอาคาร ตามกฎหมาย

by prawit
48 views
วิธีการขออนุญาตต่อเติมอาคาร ตามกฎหมาย

การขออนุญาตในการต่อเติมอาคารจะมีขั้นตอนและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศหรือพื้นที่ที่อยู่อาคารนั้น ๆ ซึ่งหากคุณต้องการต่อเติมอาคารควรศึกษาก่อนว่าสิ่งที่คุณทำนั้นจัดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าต่อเติม ตามกฎหมายหรือไม่เพราะบางอย่างอาจจัดอยู่เพียงการซ่อมแซมอาคาร ซึ่งไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อนทำ แต่หากคุณจัดอยู่ในการต่อเติมและดัดแปลงอาคาร มีวิธีการขออนุญาตต่อเติมอาคารดังนี้

ขั้นตอนการขออนุญาตต่อเติมอาคาร ทำอย่างไรบ้าง

เมื่อคุณเช็คแล้วว่าสิ่งที่จะทำจัดอยู่ในการต่อเติมและดัดแปลง ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่น การก่อสร้าง การดัดแปลง การเคลื่อนย้ายอาคาร และการรื้อถอนอาคาร มีวิธีการดำเนินงานตามกรณี 2 วิธีดังนี้

กรณีขออนุญาตก่อนก่อสร้าง

1. สำหรับการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ต้องขอใบอนุญาตตามมาตราที่ 21) และ สำหรับต้องการรื้อถอน (ต้องขอใบอนุญาตตามมาตราที่ 21)

ในกรณีนี้ คือ ผู้ขออนุญาตต่อการต่อเติมอาคารจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบพิจารณา เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาโดยรวดเร็ว หลังจากที่ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจสอบและพิจารณาคำขอ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันที

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับการอนุญาตแล้ว จะต้องแจ้งชื่อของผู้ควบคุมงานพร้อมกับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำเนินการต่อเติม และจะต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานไว้ด้วย

กรณีก่อสร้างก่อนขออนุญาต

2. สำหรับผู้ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ)

เป็นกรณีที่ เจ้าของอาคารมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้าง ดัดแปลง อย่างเร่งด่วน ที่ไม่สามารถรอการอนุมัติจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อย่างเช่น มีการลงทุนก่อสร้างอาคารหรือกู้ยืมเงินไปแล้ว ไม่สามารถยืดระยะเวลาไปได้เพราะจะมีทุนที่มากขึ้น ทำให้ต้องสร้างก่อนและรอผลอนุมัติทีหลัง สามารถทำได้ในวิธีที่ 2 นี้

โดยผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆดังนี้

  • สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบต้องเป็นวุฒิสถาปนิกและวุฒิวิศวกร: ผู้ที่เป็นสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบที่มีความรู้และทักษะในการออกแบบและวางแผนการต่อเติมอาคารจะต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกและวิศวกรซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีสถาปนิกและวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมงาน: การดำเนินการต่อเติมอาคารจะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรที่ได้รับอนุญาตและมีความรู้ความสามารถในการควบคุมงานตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมอาคารและมีความสามารถในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สำเนาใบอนุญาตและรายการคำนวณที่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบลงนามรับรอง: คำขออนุญาตต่อเติมอาคารจะต้องมีการแนบสำเนาใบอนุญาตของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ และรายการคำนวณที่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
  • วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ: คำขออนุญาตต่อเติมอาคารจะต้องระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำเนินการต่อเติมอาคารอย่างชัดเจน

เมื่อส่งเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ใบรับรองแจ้งให้ผู้แจ้งสามารถดำเนินการ ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน อาคารได้ จากเจ้าพนักงานท้องถื่น

หลายๆท่านคงมองเห็นข้อดีในวิธีการที่ 2 นี้ที่ทั้งสะดวก งานดำเนินการได้เร็วขึ้น แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตรวงสอบแล้วพบว่าแปลนก่อสร้างขอคุณไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย อาจต้องมีการรื้อในส่วนที่ไม่ถูกออกทำให้เสียค่าก่อนสร้างได้ หากเพื่อความมั่นใจเราขอแนะนำวิธีที่ 1 ค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นในการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมเจ้าของอาคารควรทราบกฎหมายพื้นฐานการต่อเติม ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ –> ต่อเติม-ดัดแปลงอาคารอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คือใคร

“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายถึงบุคลากรที่ทำงานในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค เช่น ข้าราชการในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการในพื้นที่ท้องถิ่นที่มอบหมายโดยกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีใครบ้าง

  1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
  3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  4. นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
  5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
  6. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดสำหรับ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

สรุป

การต่อเติมอาคารเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เพื่อให้การต่อเติมเป็นไปตามข้อกำหนดที่เหมาะสมและปลอดภัย ดังนั้น ขั้นตอนการขออนุญาตต่อเติมอาคารจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อเติมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member