หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ลด40%
(Fire Watch Man)

บริการจัดอบรมผู้เฝ้าระวังไฟแบบ อินเฮ้าส์ และ บุคคลทั่วไป เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คของผู้เฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ โดยสถาบันการฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man) อย่างมืออาชีพ

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการและรักษาความปลอดภัยในการทำงานที่เสี่ยงต่อเกิดอัคคีภัย เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นต้น

ดังนั้นผู้เฝ้าไฟจะต้องมีความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย รวมถึงการรู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆตามมาตรฐานสากล พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟจะสามารถทำงานที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมืออาชีพได้ต้องผ่านอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อสร้างความรู้ก่อนเริ่มทำงาน

หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟมีเป้าหมายในการเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการป้องกันและจัดการกับอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องกับไฟและความร้อนในสถานที่ทำงาน และให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในบทบาทของผู้เฝ้าระวังไฟในทุกสถานการณ์

หลักสูตรนี้ให้ผู้ฝึกได้ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยในการสร้างความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟและความร้อน

หน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

วิธีใช้อุปกรณ์พื้นฐาน

ฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์สำหรับผู้เฝ้าระวังไฟ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรืออุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกฉิน

เขียนแผนเฝ้าระวังไฟ

เรียนรู้การเขียนแผนฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน รวมถึงวิธีการขออนุญาตทำงานประกายไฟ

มอบวุฒิบัตร

เมื่อคุณผ่านการอบรมหลูกสูตรความปลอดภัยของเรา คุณได้จะรับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันการผ่านอบรม

ความสำคัญการอบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ

ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและประกาย อาทิเช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจียร ฯลฯ ที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความระมัดระวังและความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน อันอาจสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ ทรัพย์สิน หรือร้ายแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิต

ทว่าในขณะปฏิบัติงานนั้น ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะระแวดระวังเหตุไม่คาดฝันได้ทันท่วงที หน้าที่ ‘ผู้เฝ้าระวังไฟ’ (Fire watch man) จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลความปลอดภัยและวางแผนป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน เมื่อใดก็ตามที่สังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น มีประกายไฟตกกระทบวัตถุไวไฟ ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีด้วยการสั่งหยุดปฏิบัติงาน หรือเมื่อระบบป้องกันอัคคีภัยเกิดการชำรุดเสียหายหรือทำงานขัดข้อง ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะต้องทำหน้าที่คอยสังเกตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแทนระบบป้องกันอัคคีภัยที่ไม่ทำงาน เป็นต้น

เพิ่มความมั่นใจในการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงาน

"

Fire watcher

ใครบ้างต้องอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเหมาะสำหรับองค์กรมีการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างเช่น การเจาะ. การขุด, งานเชื่อม, งานตัด, และงานเจียร ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟและความร้อนสูงที่เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดอัคคีภัย จึงควรมีการส่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในการทำงานเข้าอบรมเฝ้าระวังไฟ

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐาน ISO 9001

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ หลักสูตร 1 วัน

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือ 14,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 40 ท่าน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

ภาพบรรยายกาศผู้ปฏิบัติผู้เฝ้าระวังไฟ

— ภาพอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ —

ทบทวนเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน พร้อมฝึกปฏิบัติเทคนิคของผู้เฝ้าระวังไฟมืออาชีพที่ใช้ทำงาน

เทคนิคการใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังไฟ

เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังไฟตามมาตรฐานสากล สามารถเข้าใจสัญญาลักษ์ความปลอดภัย พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากไฟและความร้อน

 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ
 • การใช้อุปกรณ์ตัดไฟ
 • ฝึกการสวมใส่ชุด PPE อย่างถูกต้อง
 • การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้องตามประเภทไฟ
 • ฯลฯ

ฝึกการจัดแผนป้องกันอันตรายแบบมืออาชีพ

เรียนรู้บทบาทของผู้เฝ้าระวังไฟ และเน้นการเรียนรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการวางแผนป้องกันอันตรายในสถานที่ทำงานหรืออาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

 • การตรวจสอบความเสี่ยงในงาน
 • การประเมินความเสี่ยง JSA
 • วางแผนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ (Work Permit)

ฝึกดับไฟประเภท B

ไฟจากของเหลวติดไฟ

ฝึกเข้าระงับเหตุปิดแก๊ส

การดับไฟจากก๊าซติดไฟ

PPE ดับเพลิง

ฝึกสวมใส่ PPE ชนิดต่างๆ

วิธีการดับเพลิงของไฟแต่ละประเภท ที่ผู้เฝ้าระวังไฟควรรู้

การรู้ถึงประเภทของไฟและวิธีดับไฟที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเฝ้าระวังไฟและรับมือกับสถานการณ์ในสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อไฟและความร้อน เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลามเพิ่มขึ้น

ดับเพลิงให้ถูกประเภทของไฟ
วิธีใช้ถังดับเพลิง

ประเภทไฟ 5 ประภท

 1. ไฟไหม้ประเภท A:  เกิดจากของเหลวหรือสิ่งของแข็งที่เป็นเศษเล็ก ๆ เช่น ไม้, กระดาษ, ผ้า, หญ้าแห้ง ฯลฯ วิธีการดับไฟประเภท A คือการใช้น้ำหรือสารดับไฟที่เหมาะสม เช่น ฉีดน้ำหรือใช้เครื่องดับเพลิง

 2. ไฟไหม้ประเภท B: เกิดจากของเหลวเช่น น้ำมัน, เชื้อเพลิง, แอลกอฮอล์, แก๊ส ฯลฯ การใช้น้ำในการดับไฟประเภท B อาจทำให้ไฟเกิดการระเบิด ดังนั้นใช้โฟม หรือถังดับเพลิง CO2

 3. ไฟไหม้ประเภท C: เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า, เครื่องจักรไฟฟ้า ไม่ควรใช้น้ำในการดับไฟ เนื่องจากอาจเกิดการช็อคไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดฮาโลเจน

 4. ไฟไหม้ประเภท D: เกิดจากโลหะที่เป็นอัลลอย เช่น แมกนีเซียม, โซเดียม, ลิเธียม เป็นต้น วิธีการดับไม่ควรใช้น้ำในการดับไฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการปฏิกิริยากับโลหะและเกิดการระเบิด ให้ใช้ผงแห้งที่สามารถดูดซับความร้อน

 5. ไฟไหม้ประเภท K: เกิดจากไขมันและน้ำมันที่ใช้ในการทำอาหาร เช่น น้ำมัน, จาระบี, ไขมัน วิธีการดับไฟไม่ควรใช้น้ำ เพราะอาจทำให้ไฟกระเด็นระเบิด ให้ใช้สารดับเพลิงแบบเปียก

บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • สำรวจและประเมินความเสี่ยง อันอาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงคิดวางแผนและหามาตรการควบคุมสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • เตรียมความพร้อมทีมงาน โดยจะต้องจัดทีมเฝ้าระวังไฟกระจายไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ควบคุมแหล่งความร้อนและประกายไฟ ปัจจัยสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • หมั่นตรวจสอบสารเคมีที่มีคุณสมบัติไวไฟอย่างเข้มงวด หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพราะสารเคมีเหล่านั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี
 • ดูแลและเฝ้าระวังอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อพบความผิดปกติในการทำงานหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ต้องเข้าตรวจสอบความปลอดภัย หากประเมินแล้วว่าสถานการณ์มีความเสี่ยงอันตราย ควรสั่งระงับการปฏิบัติงานในทันที

สุดท้ายแล้ว  หลังจากการปฏิบัติงาน ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้ง

ภาพบรรยากาศอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

ภาพลูกค้าอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

คำถามที่พบบ่อย อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟช่วยเพิ่มการตระหนักรู้และความเข้าใจในความเสี่ยงต่อการเกิดไฟและความร้อน และช่วยลดความเสี่ยงและอัคคีภัยในสถานที่ทำงานขององค์กร ดังนั้น องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยควรพิจารณาการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นส่วนสำคัญในแผนการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

 • หลักสูตร 2 วัน (16 ชั่วโมง)

1 รุ่น อบรมไม่เกิน 40 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ ผ้ากันไฟ และวิธีการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดควบคุมเพลิงได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member