อบรม จป บริหาร หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

          เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯหรือจป.ทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการรวมถึงระดับบริหารด้วยเช่นเดียวกัน แต่ว่าจป.ระดับนี้มีบทบาทหน้าที่แตกต่างจากระดับอื่นอย่างไร หากอบรมจป บริหารต้องเรียนอะไรหรือเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน ทำความเข้าใจจากข้อมูลในบทความกันได้เลย

อบรม จป บริหาร เรียนอะไร

         หากต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับบริหาร เนื้อหาหลักที่ต้องเรียนรู้คือการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน บทบาทหน้าที่ของจป.บริหาร การบริหารกฎหมายความปลอดภัยฯ สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยฯอันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำแนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยฯไปประยุกต์ใช้ในสถถานประกอบการ เป็นต้น โดยจะใช้ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง ซึ่งเนื้อหาที่ได้เรียนรู้นั้นผู้อบรมจะนำไปใช้ได้จริง สามารถนำเสนอแผนงานหรือโครงการความปลอดภัยในการทำงานให้แก่นายจ้าง ช่วยป้องกันความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่จะเกิดในสถานประกอบการ นอกจากนี้จป.บริหารจะต้องควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดทุกระดับได้

อบรม จป บริหาร ค่าใช้จ่าย

         ค่าใช้จ่ายในการหลักสูตรอบรม จป บริหารนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เลือกอบรมและลักษณะของหลักสูตร นอกจากนี้หากเลือกอบรมออนไลน์ก็จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากอบรมแบบบุคคลทั่วไป ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1,100-2,000 บาท ส่วนการอบรมแบบ In House จะมีค่าใช้จ่ายราว 15,000-20,000 บาท แต่ถ้าอบรมออนไลน์ค่าใช้จ่ายจะลดลงสูงสุดถึง 60% (ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน) 

อบรม จป บริหาร ที่ไหนดี

       สถาบันที่เปิดอบรม จป บริหารนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง แต่ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการเลือกคือต้องเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีหลักสูตรให้เลือกอบรมหลากหลาย สามารอบรมออนไลน์ได้ มีใบรับรองหลังอบรมเสร็จสิ้น วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและคิดค่าใช้จ่ายอย่างหมาะสม สำหรับบุคคลใดหรือองค์กรใดต้องการส่งลูกจ้างเข้าไปอบรมก็สามารพิจารณาเลือกสถาบันเปิดอบรมได้ตามแนวทางข้างต้นกันได้เลย

          เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯระดับบริหารก็มีความสำคัญต่อสถานประกอบการและนายจ้างไปไม่น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ระดับอื่น เพราะว่ามีหน้าที่กำกับและดูแลจป.ทุกระดับที่อยู่ในบังคับบัญชาของจป.บริหาร ดังนั้นหากกิจการใดเข้าข่ายที่จะต้องมีจป.บริหารตามกฎหมาย นายจ้างก็ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคนให้เป็นจป.บริหารภายใน 180 วันหลังจากลูกจ้างได้รับตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งจะเป็นจป.ระดับนี้ได้ก็ต้องผ่านการอบรม จป บริหารหรือเคยเป็นจป.บริหารตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2540 มาก่อนแล้วเท่านั้น