อบรม จป บริหาร

by prawit

อบรม จป บริหาร ลดสูงสุด 40%

หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม จป บริหาร)

หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม จป บริหาร)” เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ระดับบริหารในองค์กร โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย หลักสูตรนี้มีระยะเวลาอบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง และมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ในการวางแผนและบริหารโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานและกิจกรรมในองค์กร การจัดทำแผนโครงการความปลอดภัยและการนำเสนอแผนโครงการนี้ต่อนายจ้าง เพื่อให้ได้รับการเห็นด้วยและการสนับสนุนในด้านความปลอดภัยในการทำงานจากบริหารองค์กร

ระหว่างการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถใช้ความรู้เหล่านี้ในการป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงสุดในองค์กรของพวกเขา.

เมื่อ อบรม จป บริหาร แล้วสามารถสมัครตำแหน่งไหนได้บ้าง? 

หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร)” เป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ทำงานในตำแหน่งระดับผู้บริหารเพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในองค์กรของพวกเขา. หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งรวมถึงการวางแผนและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การนำเสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัย และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่นโยบายความปลอดภัย.

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมนี้ยังสามารถสมัครตำแหน่งงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน ได้รวมถึงตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หรือเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน.

อีกทั้งยังมีโอกาสทำงานในหน่วยงานและสถาบันที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในอาชีพนี้.

สรุปเป็นได้ว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรม จป บริหาร จะมีโอกาสทำงานในตำแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถพัฒนาอาชีพในสายงานนี้ได้ต่อไป.

อบรม จป บริหาร เหมาะกับใคร?

การอบรมจป (จัดการความปลอดภัยในการทำงาน) ระดับบริหารเป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้และทักษะให้กับผู้ที่มีตำแหน่งหรือระดับผู้บริหารในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งหรือระดับบริหารในองค์กรหรือบริษัท ที่ต้องการสร้างและบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีการควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน.

การอบรมจป บริหารมุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวางแผนและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การสร้างแผนโครงการด้านความปลอดภัย และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนนโยบายและแผนงานความปลอดภัย.

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการอบรมจป บริหารคือผู้ที่มีตำแหน่งหรือระดับผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัท เช่น ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน.

นอกจากนี้ หากคุณเป็นเจ้าของกิจการและต้องการทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานในองค์กรของคุณเอง การอบรมจป บริหารยังเหมาะสำหรับคุณ เนื่องจากการบริหารความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

อบรม คปอ ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 safety member

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป บริหาร กับ Safetymember

1.เป็นหัวหน้างาน เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน

2.นายจ้างยินยอม ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ขั้นตอนเข้ารับการอบรม จป บริหารออนไลน์

  1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองที่ราชการออกให้
  2. เปิดกล้องตลอดการอบรมเพื่อยืนยันตัวตน
  3. ลงทะเบียนเช้า 8.00 – 8.30 และ บ่าย 12.30 – 13.00
  4. USERNAME ใน Zoom ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ-นามสกุลให้ใช้ชื่อ-นามสกุลจริงตามบัตรประจำตัวประชาชน
  5. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
  6. เข้ารับการอบรมระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
  7. ระหว่างการอบรมจะมีการสุ่มเช็คชื่อ โดยการจับภาพหน้าจอ หากท่านไม่อยู่ ขอตัดสิทธิ์ในการแจกวุฒิบัตร

8.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในใบลงทะเบียนเท่านั้น

9.ทำการทดสอบหลังการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60% ขึ้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่ได้รับวุฒิบัตร

อบรม จป บริหารกับ Safetymember รับส่วนลดสูงสุด 40%

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม จป บริหารกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

กิจการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member