อบรมเครน

อบรมเครน การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้

การทำงานกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
หลักสูตร : ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน
อบรมผู้บังคับเครน ปจ2

อบรมผู้บังคับเครน ปจ2

การทำานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
หลักสูตร : ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

ศูนย์ฝึกอบรมเครน มาตรฐานสากล

ฝึกปฏิบัติเทคนิคการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างปลอดภัย

“บริการอบรมเครนของเราทำให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการและทำงานด้วยเครนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรของเราจะทำให้คุณมีความเข้าใจเต็มรูปแบบในเรื่องของกฎระเบียบและการปฏิบัติงานกับเครนตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทีมงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานกับเครนที่ลึกซึ้งคอยให้คำแนะนำที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับปั้นจั่นของคุณและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น”

หลักสูตรอบรมเครน 4 ผู้

หลักสูตรอบรมเครน 4 ผู้ / ปั้นจั่น 4 ผู้

การอบรมเครน 4 ผู้ เป็นการอบรมผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครนให้มีความรู้และทักษะเพื่อปฏิบัติงานในสถานที่ที่ใช้งานเครนได้อย่างปลอดภัยและมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเราในการป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการละเมิดกฎหมายการใช้งานเครน และสร้างความมั่นใจในการทำงานเกี่ยวกับเครน

โดยอบรมเครนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และหลักสูตรปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ( 2  หลักสูตรนี้มีเนื้อหาไม่เหมือนกัน )

หลักสูตรเครน 4 ผู้ (อยู่กับที่)

การทำงานกับปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ หลักสูตร 2 วัน
คลิกดูรายละเอียด >

หลักสูตรเครน 4 ผู้ (เคลื่อนที่)

การทำงานกับปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ หลักสูตร 3 วัน
คลิกดูรายละเอียด >

หลักสูตร ทบทวนปั้นจั่น

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอบรมตามข้อกำหนดของกฏหมายใหม่ปี 2552
คลิกดูรายละเอียด >

ใครบ้างต้องอบรมเครน

กลุ่มที่จำเป็นต้องรับการอบรมเครน คือผู้ที่มีบทบาทในการใช้งานเครนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานเครนในสถานที่ทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานเครนจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

อบรมเครน
ทำไมต้องอบรมเคร 4 ผู้

ทำไมต้องอบรมเครน

เครนเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการยกของหนัก การใช้งานเครนอย่างไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ การอบรมเครนจึงมีความจำเป็นในการช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานที่ใช้เครน และให้ผู้ใช้งานเครนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในกระบวนการใช้งานเครน

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น

หลักสูตรตามกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

3 วัน
ทฤษฎี 2 วัน
ฝึกปฏิบัติ 1 วัน
มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

2 วัน
ทฤษฎี 1 วัน
ปฏิบัติ 1 วัน
มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ทบทวนปั้นจั่น

3 ชม.
ทฤษฎี 3 ชม.
ฝึกปฏิบัติ
มอบวุฒิบัติให้ผู้อบรม

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตรปั้นจั่น 4 ผู้ หลักสูตร 2 วัน (12 ชม.)

ลดราคา 40%
1 รุ่น: ไม่เกิน 20 ท่าน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

ภาพปฏิบัติอบรมเครน

—- ภาพอบรมปั้นจั่น 4 ผู้จริง —-

เรียนรู้วิธีการทำงานกับปั้นจั่นชนิดต่างๆอย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร ปั้นจั่น ตามกฎหมาย

01

ปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่

การฝึกอบรมผู้บังคับคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ซึ่งมีหัวจ้อหลักสูตรดังนี้

(1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี เนื้อหาวิชาที่อบรม ดังนี้

(1.1) ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ 11

(1.2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น

(1.3) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น

(1.4) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

(1.5) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch

(1.6) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร

(1.7) การอ่านค่าตารางพิกัดยก

(1.8) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

(1.9) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

(1.10) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ

(1.11) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

(2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 

> รายละเอียดหลักสูตร <

mobile crane
02

ปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ต้องประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชาที่อบรม ดังนี้

1.1 ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ 11

(1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch

(1.4) การใช้สัญญาณมือ

(1.5) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

(1.6) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ

(1.7) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

2. การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

> รายละเอียดหลักสูตร <

Stationary,Crane
03

ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ทบทวนความรู้พื้นฐานการทำงานเกี่ยวกับเครน กฎหมายข้อกำหนด เข้าใจสัญญาณมือในการทำงาน ใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชม. ซึ่งมีเนื้อหาภาคทฤษฏีดังนี้

 • (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 
 • (2) แสดงกรณีศึกษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีการเสียชีวิตจากปั้นจั่น พร้อมนำผลการสอบสวนมาวิเคราะห์วางแผนป้องกัน
 • (3) ความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อนำปั้นจั่นต่างประเภทกับที่เคยใช้มาใช้งาน

> รายละเอียดหลักสูตร <

ทบทวนเนื้อหาเครน

หลักสูตร ปั้นจั่น 4 ผู้ ตามกฎหมาย

เรียนรู้วิธีการทำงานกับปั้นจั่นชนิดต่างๆอย่างถูกต้อง พร้อมปฏิบัติจริงในการอบรมให้เข้าใจการใช้อุปกรณ์ เพื่อความมั่นใจในการทำงาน

อบรมเครน 4 ผู้กับเราดียังไง

อบรมปั้นจั่น (อินเฮ้าส์)

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร เลือกวันอบรมที่สะดวกสำหรับคุณ โดยการจัดอบรมแบบภายใน ส่วนตัว

บริการ 77 จังหวัด

บริการอบรมเครนทั่วประเทศไทย ทีมวิทยากรมืออาชีพ อุปกรณ์การฝึกอบรมมาตรฐานสากล

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลังจากจบการอบรมเครน ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์ยืนยันผ่านการอบรมอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

บริการหลังการขาย

ให้คำปรึกษาด้านการทำงานกับปั้นจั่น และ การบริหารจัดการโดยทีมเทคนิคของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

ปั้นจั่น 4 ผู้ ชนิดเคลื่อนที่ (หลักสูตร 3 วัน)

ตารางอบรมเดือน เมษายน – มิถุนายน 2567

ปทุมธานี รังสิต

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
โมบายเครน 4 ผู้
16-18 พ.ค
4,500
โมบายเครน 4 ผู้
13-15 มิ.ย
4,500

ชลบุรี บางแสน

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
โมบายเครน 4 ผู้
27-29 พ.ค
4,000
โมบายเครน 4 ผู้
27-29 มิ.ย
4,000

ประเภทของปั้นจั่นมีอะไรบ้าง

การอบรมปั้นจั่นและการอบรมเครนเป็นกระบวนการการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่นและเครน การอบรมเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการแบ่งออกเป็นสองประเภทตามลักษณะของปั้นจั่นดังนี้:

 • ผู้ทำงานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (รถ เรือ): นี้เป็นกลุ่มของบุคลากรที่ทำงานกับปั้นจั่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ปั้นจั่นบนรถหรือเรือ การอบรมนี้จะเน้นทักษะการใช้ปั้นจั่นในสถานการณ์ที่ต้องการการเคลื่อนที่
 • ผู้ทำงานกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปั้นจั่นเหนือศีระ): กลุ่มนี้เป็นบุคลากรที่ทำงานกับปั้นจั่นที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ตัวอย่างเช่น ปั้นจั่นที่ติดตั้งในโรงงานหรืออาคาร การอบรมนี้จะเน้นทักษะการใช้ปั้นจั่นในสถานที่ที่อยู่

การอบรมทั้งสองประเภทนี้จะมีหลักสูตรที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นนายจ้างควรตรวจสอบให้ดีว่าผู้ปฏิบัติงานของเราทำงานกับปั้นจั่นชนิดใดเพื่อที่จะได้ส่งพนักงานของเราไปฝึกอบรมให้ตรงตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในทางกฎหมายจะกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องได้รับใบรับรองหลังจากผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อย

ในการทำงานจริงต้องตรวจเครนบ่อยแค่ไหน

การตรวจสอบเครนเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานเครนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ความถี่ในการตรวจเครนจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งจำแนกได้ดังนี้

 • ไม่เกิน 3 ตันให้มีการทดสอบทุก 6 เดือน
 • มากกว่า 3 ตัน ให้มีการทดสอบทุก 3 เดือน
 • 1 ตันไม่ถึง 3 ตัน ให้มีการทดสอบทุก 1 ปี
 • มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้มีการทดสอบทุก 6 เดือน
 • มากกว่า 50 ตันให้มีการตรวจสอบทุก 3 เดือน

ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดตรวจสอบ

ให้มีการทดสอบเครนก่อนนำไปใช้

ภาพบรรยากาศอบรมเครน 4 ผู้ เซฟตี้เมมเบอร์

ภาพอบรมปั้นจั่น 4 ผู้ เซฟตี้เมมเบอร์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมปั้นจั่น 4 ผู้

ไม่ว่าองค์กรใดก็ตามที่มีลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าควรส่งลูกจ้างเข้าอบรมความปลอดภัยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทุกคน ตัวอย่างองค์กรเช่น

 • บริษัทผู้รับเหมา
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
 • โรงงานอุตสาหกรรม

นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเริ่มทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมปั้นจั่น 4 ผู้กับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น (Signal man) มีหน้าที่สำคัญในการให้สัญญาณที่ถูกต้องและเข้าใจถึงผู้บังคับปั้นจั่น เพื่อให้การทำงานเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้การทำงานเกิดความสับสนและอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในการผูกมัด, การปรับสมดุล, การจัดการ, และการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักในอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานของผู้ยึดเกาะ นั้นต้องการความเชี่ยวชาญและการฝึกอบรมที่แตกต่างจากงานในสาขาอื่น ๆ อย่างมาก เนื่องจากต้องประเมินสภาพแวดล้อมที่อาจมีความเสี่ยงในการยกของและการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ผู้บังคับรถเครน (Crane Operator) มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและทำงานกับเครนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานที่ใช้เครน นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบสภาพของเครนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะใช้งานและหลังจากใช้งาน เพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

คือบุคคลที่รับผิดชอบด้านการจัดการและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และมีหน้าที่ตรวจสอบกฎระเบียบทางสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดในที่นั้น

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member