อบรมความปลอดภัย ลดสูงสุด 40%

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน
อบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม

อบรม ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม หลักสูตร อาชีวอนามัยในการทำงานตามกฎหมาย สอนโดย จป วิชาชีพ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554


มาตรา 16

ระบุให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ในกรณีเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนหน้างาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และอันตรายในการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

ดังนั้นแล้ว การอบรมความปลอดภัย 6 ชม. จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องผ่านการอบรมดังกล่าว โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านทฤษฎี การปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

แบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 1 วัน
เรียนออนไลน์

ราคา: 9,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 40 ท่าน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

อบรมความปลอดภัย 6 ชม. ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักการและเหตุผลด้านการอบรมความปลอดภัย

จากจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีสาเหตุมาจากพนักงานไม่มีความรู้ ไม่ระมัดระวัง ฯ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้ความรู้ อบรมส่งเสริมทัศนคติหรือจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น

ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2555

 • ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน
 • ข้อ ๗ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานสําหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน สถานประกอบกิจการ จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงาน ใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์

วัตถุประสงค์ด้านการอบรมความปลอดภัย

 1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมความปลอดภัย

ลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และผู้ที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-40 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / กิจกรรม workshop

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง
 • แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
 • สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรทั่วไป

สถานที่อบรม TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การขับขี่รถยก
27 มีนา..
2,200
ผู้เฝ้าระวังไฟ
26 เมษา..
2,500
พนักงานใหม่ 6 ชม.
24 เมษา..
1,500
ที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
18 เมษา..
2,500
โรยตัวทำงาน
3-4 เมษา..
5,500

** สิ่งที่ได้หลังจบการอบรม : วุฒิบัติ

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

การอบรมความปลอดภัย 6 ชม. หรือบางคนอาจเรียกว่า การอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยนัยสำคัญของการอบรมดังกล่าวนี้หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนเริ่มทำงาน ให้กับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่เปลี่ยนงาน เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วยแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยจะใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง

ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ และเป็นหน้าที่ เป็นสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับจะพึงรับรู้และพึงปฏิบัติให้มีความปลอดภัยในการทำงาน แก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสถานประกอบการ

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทผู้รับเหมา
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

เมื่อกล่าวถึงหัวข้อ หรือรายการที่จะต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 6 ชม. มีด้วยกันทั้งสิ้น 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง หมวดหมู่นี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย นิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น ตลอดจนสาเหตุของอุบัติเหตุจากการทำงาน และสาเหตุของการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงได้ทราบถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง การอบรมหมวดหมู่นี้เพื่อให้ทราบถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจำเป็นต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นที่นายจ้างต้องใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

หมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง ในหมวดหมู่นี้เป็นการอบรมเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยข้อบังคับดังกล่าวจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างาน แต่ละประเภทของสถานประกอบกิจการ ซึ่งในทุก ๆ สถานประกอบกิจการจะต้องมีการกำหนดข้อบังคับไว้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และจะต้องมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

Contact us

Safety Member

หลักสูตร พนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามกฎหมาย

(064) 958 7451 คุณ. แนน