บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน
อบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม

ความสำคัญของการอบรมความปลอดภัย 6 ชม.

การอบรมความปลอดภัย 6 ชม. หรือบางคนอาจเรียกว่า การอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยนัยสำคัญของการอบรมดังกล่าวนี้หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนเริ่มทำงาน ให้กับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่เปลี่ยนงาน เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วยแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยจะใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง

ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ และเป็นหน้าที่ เป็นสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับจะพึงรับรู้และพึงปฏิบัติให้มีความปลอดภัยในการทำงาน แก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสถานประกอบการ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ระบุให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ในกรณีเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนหน้างาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และอันตรายในการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

ดังนั้นแล้ว การอบรมความปลอดภัย 6 ชม. จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องผ่านการอบรมดังกล่าว โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านทฤษฎี การปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

องค์กรใดที่ควรอบรมความปลอดภัย 6 ชม.

สำหรับการอบรมความปลอดภัย 6 ชม. นี้ มีความจำเป็นต่อสถานประกอบการ ทั้งที่เป็นโรงงาน บริษัทเอกชน หรือแม้แต่บริษัทผู้รับเหมา ซึ่งนายจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ลูกจ้างหรือพนักงานใหม่ทุกคน ตามระเบียบบังคับทางด้านกฎหมาย โดยจะต้องมีวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นหลักฐาน

รายการสำคัญ ในการอบรมความปลอดภัย 6 ชม.

เมื่อกล่าวถึงหัวข้อ หรือรายการที่จะต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 6 ชม. มีด้วยกันทั้งสิ้น 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง หมวดหมู่นี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย นิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น ตลอดจนสาเหตุของอุบัติเหตุจากการทำงาน และสาเหตุของการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงได้ทราบถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง การอบรมหมวดหมู่นี้เพื่อให้ทราบถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจำเป็นต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นที่นายจ้างต้องใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

หมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง ในหมวดหมู่นี้เป็นการอบรมเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยข้อบังคับดังกล่าวจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างาน แต่ละประเภทของสถานประกอบกิจการ ซึ่งในทุก ๆ สถานประกอบกิจการจะต้องมีการกำหนดข้อบังคับไว้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และจะต้องมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับได้ทราบและนำไปปฏิบัติ