by prawit

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ลดสูงสุด 50%

อบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง

มาตรา 16 แห่ง พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554

กฎหมายระบุให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึก อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ในกรณีเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนหน้างาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และอันตรายในการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

บทกําหนดโทษ

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 1 วัน
เรียนออนไลน์

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 9,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 40 ท่าน

หมดเขต 30 กันยายน 2566

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

** มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

สอบถามเพิ่มเติม >

อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม

หลักการและเหตุผลด้านการอบรมความปลอดภัย

จากจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีสาเหตุมาจากพนักงานไม่มีความรู้ ไม่ระมัดระวัง ฯ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้ความรู้ อบรมส่งเสริมทัศนคติหรือจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น

ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2555

 • ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน
 • ข้อ ๗ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานสําหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(3) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรค 1 จากสถานประกอบกืจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (3) เท่านั้น ”

ข้อ 8 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับลูกจ้างแตกต่างไปจากเดิม มีระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา

(1) ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

(2) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

ข้อ 10 ใครที่ผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน หรือ อบรม จป บริหาร หรือเป็น จป บริหาร ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 ถือว่าผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือ บริหารตามประกาศนี้

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน สถานประกอบกิจการ จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงาน ใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์

ภาพการอบรมความปลอดภัย 6 ชม 0006
คู่มือหลักสูตรพนักงาน 6 ชม
อบรมพนักงานใหม่ 6 ชม safety
ตัวอย่างอบรมเซฟตี้ 6 ชม

สอนโดย จป วิชาชีพ คุณสมบัติตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้ฝึกสอนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมอบใบเซอร์หลังจบการอบรมทันที

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

วัตถุประสงค์ด้านการอบรมความปลอดภัย

 1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมความปลอดภัย

ลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และผู้ที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-40 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / กิจกรรม workshop

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง
 • แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
 • สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

เมื่อกล่าวถึงหัวข้อ หรือรายการที่จะต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 6 ชม. มีด้วยกันทั้งสิ้น 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง หมวดหมู่นี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย นิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น ตลอดจนสาเหตุของอุบัติเหตุจากการทำงาน และสาเหตุของการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงได้ทราบถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง การอบรมหมวดหมู่นี้เพื่อให้ทราบถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจำเป็นต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นที่นายจ้างต้องใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

หมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง ในหมวดหมู่นี้เป็นการอบรมเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยข้อบังคับดังกล่าวจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างาน แต่ละประเภทของสถานประกอบกิจการ ซึ่งในทุก ๆ สถานประกอบกิจการจะต้องมีการกำหนดข้อบังคับไว้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และจะต้องมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ด้านการอบรมความปลอดภัย

การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในสถานประกอบกิจการทุกประเภท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายประการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพในด้านเหล่านี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยช่วยให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายทำให้สถานประกอบกิจการมีความเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิของพนักงานและสังคมในทุกรูปแบบ

2. เพิ่มความรู้และความเข้าใจ

การอบรมช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

3. ป้องกันอุบัติเหตุ

การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยช่วยเสริมสร้างการตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน นี้รวมถึงการให้คำแนะนำและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

4. สร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ปลอดภัย

การทราบถึงความปลอดภัย

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมช่วยให้สถานประกอบกิจการสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับพนักงานในการทำงาน

5. การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

การอบรมช่วยสอนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

6. การปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย

การอบรมช่วยในการปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยที่สำคัญในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

7. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

การอบรมช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ทำให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานทั่วไป

8. เพิ่มสมรรถนะในการทำงาน

การรู้ความปลอดภัยช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

9. ลดความเสี่ยงในการทำงาน

การทราบถึงความปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

10. ประหยัดทรัพยากร

การรู้ความปลอดภัยช่วยในการลดการสูญเสียทรัพยากรที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

องค์กรไหนบ้างที่ต้องอบรมความปลอดภัย

การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ แต่ยังเป็นการลงมือทำที่มีผลในการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของทุกคนในสถานประกอบกิจการ

องค์กรหลายแห่งต้องมีการอบรมความปลอดภัยเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การอบรมเหล่านี้มีผลทำให้องค์กรมีการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานและองค์กรเอง

 1. บริษัทและองค์กรธุรกิจ: บริษัททุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทำงานภายในสถานที่ การอบรมความปลอดภัยช่วยให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างถูกต้อง
 2. โรงงานและโกดัง: ที่ทำงานที่ต้องการการควบคุมและการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

 

 1. โรงพยาบาลและสถานพยาบาล : ในสถานที่ทำงานทางด้านการแพทย์ ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก การอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานทางการแพทย์ เช่น การปฏิบัติ CPR และการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่จำเป็น
 2. สถานบันเทิงและโรงแรม: การทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น สถานบันเทิงที่มีเครื่องเล่น การทำงานในสวนสนุก หรือในโรงแรมที่มีส่วนนำเสนอบริการต่างๆ
 3. ภาครัฐและหน่วยงานราชการ: หน่วยงานราชการและภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนทั่วไป การอบรมความปลอดภัยเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน
 4. สถาบันการศึกษา: การอบรมความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาช่วยให้ครูและบุคลากรทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงาน
 5. สำนักงานบริการ: องค์กรที่ให้บริการต่างๆ เช่น บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน หรือบริการทางการแพทย์ การอบรมความปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและเพิ่มความพร้อมในการดำเนินงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 6. องค์กรทางการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพ: ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและให้บริการด้านสุขภาพ การอบรมความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลและให้บริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม

การอบรมความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกระบบงานและองค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานที่นั้นๆ การอบรมความปลอดภัยไม่เพียงแต่เป็นการลงมือทำที่มีผลในการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของทุกคนในสถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งหลาย

คำถามที่พบบ่อย

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทผู้รับเหมา
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ไม่มีวันหมดอายุจนกว่าพนักงานจะลาออกจากองค์กร หรือ เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ , เปลี่ยนตำแหน่งงาน , หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่

1.เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ด้านความปลอดภัยฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ด้านความปลอดภัยฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเริ่มทำงาน

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ลงวันที่ประกาศ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

นายจ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรพนักงานใหม่ 6 ชม

หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง ตามกฎหมายกำหนด

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
ความปลอดภัย 6 ชม
24 ตุลา

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member