การตรวจสอบอาคาร

          แม้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการก่อสร้างจะเจริญก้าวหน้าไปมากจนสามารถสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรงจนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยแล้ว แต่ความเสี่ยงการต่อการใช้งานอาคารก็ยังมีอยู่ เช่น ตึกทรุดตัว อัคคีภัย ฯลฯ ซึ่งถ้าเกิดเหตุร้ายแรงแล้วอพยพผู้คนออกไปไม่ทันเวลาก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล แน่นอนว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นทั้งกับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคารรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการ “ตรวจสอบอาคาร” จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เลย

บริการตรวจสอบอาคาร โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ ลดสูงสุด 40%

ทำไมต้องตรวจสอบอาคาร

       การก่อสร้างอาคารนั้นมีทั้งเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงานรวมถึงสถานประกอบการ หากก่อสร้างมาเป็นเวลานานหรือมีการต่อเติมอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้อาคารไม่พร้อมใช้งานดังเดิมและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมา เพราะส่วนใหญ่แล้วหากไม่รวมปัจจัยภายนอกอย่างภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอาคารมักเกิดจากการขาดการตรวจสอบ ดูแลรักษาหรือแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีนั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงต้องตรวจสอบอาคารเป็นประจำตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การตรวจอาคารไม่ใช่ทำเพื่อมองหาว่ามีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า แต่ตรวจสอบเพื่อให้รู้ว่าอาคารอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้

ประเภทของการตรวจสอบอาคาร

  • การตรวจสอบอาคารใหญ่ ต้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบทั้งหมดของตัวอาคาร โดยต้องตรวจทุก 5 ปี
  • การตรวจสอบอาคารประจำปี เป็นการตรวจตามกฎหมายกำหนด โดยมีอาคารที่ต้องตรวจทั้งหมด 9 ประเภทตามกฎกระทรวง โดยจะต้องตรวจอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร แต่ว่าการตรวจครั้งแรกจะต้องเป็นการตรวจสอบใหญ่เท่านั้น

การตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารตามที่กระทรวงกำหนดนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งการตรวจสอบอาคารในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เช่น การต่อเติมดัดแปลงอาคาร การเปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่งอาคาร การทรุดตัวของฐานราก การชำรุดสึกหรอ เป็นต้น
  • ความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ประกอบ เช่น ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบอำนวยความสะดวก เป็นต้น
  • สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้อพยพผู้ใช้อาคาร เช่น เครื่องหมายและป้ายบอกทาง ทางหนีไฟ ระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
  • ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ในข้อนี้จะเป็นการตรวจสอบแผนงานสำหรับป้องกัน/รับมือ/อพยพ/ระงับเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

การตรวจสอบอาคารเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียแก่เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคาร สำหรับการตรวจนั้นจะต้องมีทั้งการตรวจสอบใหญ่และการตรวจประจำปี โดยต้องทำภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนอกจากจะต้องตรวจสอบตัวอาคารแล้ว ผู้ตรวจจะต้องตรวจสอบและประเมินบริเวณรอบอาคารด้วย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้อาคารนั่นเอง