อบรมดับเพลิง ลดราคา 50% หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

by prawit

อบรมดับเพลิง หลักสูตรมาตรฐานสากล ลดสูงสุด 40% เรียนเทคนิคพื้นฐานการดับไฟตามกฎหมายกำหนด

การเรียนรู้เทคนิคการใช้ถังดับเพลิงและการอบรมดับเพลิงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี เนื่องจากความเข้าใจและความชำนาญในการจัดการเหตุการณ์เพลิงไหม้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยสำหรับตัวเองและผู้อื่น การเรียนรู้เทคนิคการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดและการอบรมดับเพลิงมีผลทำให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติการดับเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

การใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิด

 1. ถังดับเพลิงแบบน้ำ

   – การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่เพลิงไหมเป็นของเหลว ให้น้ำเพื่อดับเพลิง

   – วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง จุน้ำลงไปในตำแหน่งที่มีเพลิงไหม

2. ถังดับเพลิงแบบผง

   – การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่เพลิงไหมเป็นของแข็งหรือของเหลวที่ไม่สามารถดับด้วยน้ำได้

   – วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง ฉีดผงดับเพลิงไปที่ตำแหน่งที่มีเพลิงไหม

3. ถังดับเพลิงแบบ CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์)

   – การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่ต้องการดับเพลิงโดยไม่ทำให้เกิดควันหรือเสียงดัง

   – วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง ปล่อย CO2 ออกมาในบริเวณที่มีเพลิงไหม

 4. ถังดับเพลิงแบบแก๊สธรรมชาติ

   – การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่เพลิงไหมยิ่งใหญ่และยากจะควบคุมด้วยถังอื่น ๆ

   – วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง ปล่อยแก๊สธรรมชาติออกมาในบริเวณที่มีเพลิงไหม

การอบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ การอบรมดับเพลิงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง รวมถึงการรู้จักอุปกรณ์และเทคนิคการดับเพลิงต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการอบรมดับเพลิงดังนี้:

 

 1. เพิ่มความรู้: การอบรมดับเพลิงช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ไฟไหม้ในทุกๆ สถานการณ์
 2. เพิ่มความชำนาญ: การฝึกฝนทักษะการใช้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
 3. เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน: การอบรมดับเพลิง

ช่วยเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุการณ์ไฟไหม้ในทุกๆ สถานการณ์

 1. สร้างความมั่นใจ: การทราบวิธีการดับเพลิงอย่างถูกต้องช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้
 2. ป้องกันความเสียหาย: การอบรมดับเพลิงเป็นการลดความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้

การอบรมดับเพลิงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มความรู้และทักษะทางด้านความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติการที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับไฟไหม้ ข้อกำหนดของกฎหมายระบุว่าทุกสถานประกอบกิจการต้องจัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการดับเพลิงอย่างถูกต้อง

การอบรมดับเพลิงมีประโยชน์หลายประการดังนี้:

 1. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย: การอบรมนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการแยกแยะและจัดการกับเพลิงไหม้ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ
 2. สามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง: ผ่านการอบรม, ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประเมินสถานการณ์ในกรณีเกิดเพลิงไหม้และมีทักษะในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง: ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. ปฏิบัติการดับเพลิง: การอบรมทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการดับเพลิงในกรณีเฉี่ยวชนและเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ประหยัดทรัพยากร: การตอบโต้เหตุไฟไหม้อย่างถูกต้องช่วยลดความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและมนุษย์
 6. เพิ่มความมั่นใจ: ผ่านการอบรม, ผู้เรียนจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้
 7. ป้องกันอันตราย: การอบรมนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้

ทั้งนี้, การดูแลรักษาและฝึกฝนทักษะดับเพลิงควรเป็นการประจำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์เหตุการณ์ไฟไหม้ในทุก ๆ สถานการณ์อย่างมีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพ.

การเรียนรู้เทคนิคการใช้ถังดับเพลิงและการอบรมดับเพลิงเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม การรู้เทคนิคการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอบรมดับเพลิงช่วยเตรียมความพร้อมในกรณีเฉี่ยวชนในสถานการณ์ที่เพลิงไหม้ อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาและฝึกฝนทักษะนี้ควรเป็นประจำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์เหตุการณ์ไฟไหม้ในทุก ๆ สถานการณ์อย่างมีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพ.

เพิ่มเพื่อน

ประเภทของเพลิงไหม้ 5 ประเภทได้แก่

หลักสูตรอบรมดับเพลิงมีหัวข้ออะไรบ้าง ภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ

อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี

การอบรมดับเพลิงในภาคทฤษฎีถือเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงก่อนที่จะทดลองปฏิบัติจริง โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อวิชา ดังนี้

อบรมดับเพลิงภาคปฏิบัติ

 

การฝึกในภาคปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงได้ทดลองใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเพื่อดับเพลิงจริง โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อวิชาดังนี้

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member