หลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมี
ลดราคา 40%

บริการหลักสูตรอบรมทำงานกับสารเคมีอันตรายแบบ อินเฮ้าส์ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำางานร่วมกับสารเคมีอย่างปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดการเก็บรักษาและจำกัดทิ้งของสารเคมีประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

สารเคมีอันตรายคืออะไร

สาเคมีอันตราย คือ ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมที่ระบุในบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด และมีลักษณะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใย ฝุ่นละออง ไอ หรือฟูม ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน ทำให้มีความพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง หรือทำให้เกิดอาการแพ้ การก่อมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม หรือมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์จนกระทั่งมีความอันตรายต่อชีวิต

เรามักจะพบข่าวผลกระทบจากสารเคมีอันตรายได้ในหลายวงการ เช่น ในอุตสาหกรรม, การเกษตร, การแพทย์, งานวิจัย, และอื่น ๆ การป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากสารเคมีอันตรายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Hazardous Chemicals
พนักงานเกี่ยวข้องสารเคมี
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านเคมี

องค์กรใดและบุคคลใดบ้างที่ควรอบรมสารเคมี

หากองค์กรของคุณอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น โรงงานอาหาร งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เหมืองแร่ และอื่นๆ ที่มีการใช้สารเคมีอันตรายหรือซื้อสารเคมีมาประกอบการใช้งานเป็นจำนวนมาก พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนควรได้รับการอบรมสารเคมี เพื่อให้รู้หลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ตัวอย่างตำแหน่งที่ต้องเข้ารับการอบรมสารเคมีมีดังนี้

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสารเคมี แบบอินเฮ้าส์

หลักสูตรการทำงานกับสารเคมี

การอบรมทางด้านสารเคมีเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการสอนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับทักษะในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากสารเคมีอันตราย การประเมินความเสี่ยง การใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้ความปลอดภัยในการจัดเก็บ การจัดการกับสารเคมีอันตราย และวิธีการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลได้อย่างถูกต้อง หากพนักงานไม่มีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้ การอบรมทางด้านสารเคมีจึงเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายในองค์กร

กฎหมายสารเคมี

รู้ข้อกำหนดการใช้สารเคมีของไทย การนำเข้าและส่งออกอย่างถูกต้อง รวมถึงสัญญาลักษณ์จำแนะสารเคมีตามมาตรฐานกำหนด

การจัดเก็บสารเคมี

เรียนรู้วิธีจำแนกสารเคมีแต่ละประเภท การจัดเก็บในถูกต้องตามประเภทของสารเคมี พร้อมวิธีกำจัดสารเคมีแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี

สอนฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีมาตรฐาน ที่ลูกจ้างใช้ในการทำงาน และอุปกรณ์สำหรับการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

จัดการความปลอดภัย

สอนการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน วิธีลดความเสี่ยงในการทำงาน จนถึงการฝึกปฏิบัติและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 1 วัน
( 6 ชม. )

ลดราคา 40%
1 รุ่น 30 คน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

บรรยายอบรมเคมีจริง

— ภาพอบรมจริง —-

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองว่ามีระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยืนยันว่าองค์กรดำเนินการอย่างมีระเบียบและสามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ISO 9001

เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานกับสารเคมีตามหลักสากล
จากวิทยากรเฉพาะด้าน

ฝึกจำแนกประเภทสารเคมีตามหลัก GHS

เข้าใจการจำแนกประเภทสารเคมีตามหลักสากลมีการใช้ระบบจำแนกของสหสัมพันธ์เคมีและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อิงตามระบบที่เรียกว่า GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) เป็นการจำแนกสารเคมีตามลักษณะของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสหรือการปล่อยสารเคมีออกไปยังสิ่งแวดล้อม

รู้วิธีดำเนินการจัดการสารเคมี

เรียนรู้วิธีการจัดการสารเคมีตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากเก็บรักษาสารเคมีแต่ละประเภท การทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานต่อได้ จนถึงการกำจัดสารเคมีทิ้งให้ถูกประเภทเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดของสารเคมีที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้

ฝึกวางแผนดำเนินการความปลอดภัย

เน้นการปฏิบัติการวางแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือสารเคมีรั่วไหล สอนการใช้อุปกรณ์ป้องกัน PPE เผชิญเหตุจำลองสถานการณ์สารเคมีรั่ว วิธีการช่วยเหลือหากมีลูกจ้างที่ไม่สามารถออกมาได้ทัน วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น อย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการสอบสวนสาเหตุการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

เป้าหมายหลักการอบรมทางด้านสารเคมี

การอบรมทางด้านสารเคมีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่เข้มงวดในการจัดการกับสารเคมี รวมถึงการเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การทดสอบความปลอดภัยและความเสี่ยง และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

การทำงานกับสารเคมีอันตรายต้องการความรู้และทักษะในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง การอบรมจะเน้นการสอนทั้งวิธีการจัดเก็บและใช้สารเคมี การป้องกันการระเบิดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิต

การอบรมทางด้านสารเคมีเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานกับสารเคมี นอกจากนี้ยังเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

การทำงานกับสารเคมีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพต้องการการจัดการเป็นพิเศษ เช่น การใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ถูกต้อง การตรวจสอบสารเคมีก่อนการใช้ และการทำความสะอาดและจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้อง

การอบรมทางด้านสารเคมีนอกจากช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในที่ทำงาน แล้วยังเสริมสร้างความรู้การช่วยเหลือผุ้ประสบภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

การอบรมทางด้านสารเคมีช่วยเสริมสร้างการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผ่านการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงาน

การอบรมทางด้านสารเคมีมีผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิผลของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย นอกจากนี้ยังส่งผลให้บุคลากรมีความมั่นใจและสามารถทำงานกับสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมทางด้านสารเคมีช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอันตราย ทำให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง

การสวมใส่ชุด PPE
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมสารเคมี

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีมีหลายชนิดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีไม่ให้สัมผัสหรือสูดสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

 • 1.แว่นตาป้องกัน: แว่นตาป้องกันที่มีเลนส์แข็งและสามารถป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตาได้ มักใช้ในการป้องกันการหลุดของสารเคมีหรือฝุ่นละอองจากการทำงาน

 • 2.หน้ากากป้องกัน: หน้ากากป้องกันสารเคมีมีหลายรูปแบบ เช่น หน้ากากกรอง, หน้ากากราดสารเคมี, หรือหน้ากากที่มีแผ่นกรองสารเคมีพิเศษ มักใช้ในสภาวะที่มีอากาศมลพิษหรือสารเคมีอันตรายในอากาศ

 • 3.ถุงมือป้องกัน: ถุงมือที่ทนทานต่อสารเคมี เหมาะสำหรับการป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังกับสารเคมีอันตราย มักใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในงานก่อสร้าง

 • 4.เสื้อคลุมป้องกัน: เสื้อคลุมที่ทนทานต่อสารเคมี ช่วยป้องกันการสัมผัสผิวหนังด้วยสารเคมี มักมีปุ่มหรือซิปเพื่อปิดตัวอย่างละเอียด

 • 5.รองเท้าป้องกัน: รองเท้าป้องกันสารเคมีที่มีพื้นที่ป้องกันสารเคมีไม่เข้าสู่รองเท้า มักใช้ในงานที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีที่ทำให้เกิดการระเหย

 • 6.หมวกป้องกัน: หมวกที่มีการป้องกันสารเคมีจากการสัมผัสหรือการระเหย มักใช้ในการทำงานในห้องปฏิบัติการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย

 • 7.ชุดป้องกันทั้งตัว: ชุดป้องกันทั้งตัว (คาดสารบางครั้งว่าชุดป้องกันครบวงจร) เป็นชุดชุดเสื้อคลุมและกางเกงที่ทนทานต่อสารเคมี เหมาะสำหรับการทำงานในสถานที่ที่ต้องมีการป้องกันครบวงจร

มีหลายประเภทขององค์กรที่ใช้สารเคมีในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มและกิจกรรมที่แตกต่างกัน มีดังนี้

 • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมยา
 • อุตสาหกรรมพลาสติก
 • น้ำมันปิโตรเลียม
 • และอื่นๆ

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 คน และมีวิทยากร อย่างน้อย 1 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ และได้รับคู่มือเรียนไว้สำหรับทบทวนเนื้อหา

สามารถจำแนกได้ เป้น 9 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosives)

ประเภทที่ 2 ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases)

ประเภทที่ 3 ก๊าซออกซิไดซ์ (Oxidizing Gases)

ประเภทที่ 4 ก๊าซภายใต้ความดัน (Gas Under Pressure)

ประเภทที่ 5 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

ประเภทที่ 6 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances)

ประเภทที่ 7 สารที่ให้เกิดอันตรายกับทางเดินหายใจหรือผิวหนัง (Respiratory or skin sensitization)

ประเภทที่ 8 ความเป็นพิษเฉียบพลัน-เป็นอันตราย (Acute Toxicity-harmful)

ประเภทที่ 9 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (Hazard the Aquatic Environment)

ภาพบรรยากาศอบรมการทำงานกับสารเคมี

ลูกค้าอบรมสารเคมี เซฟตี้เมมเบอร์

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member