อบรมที่สูง ฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงตามกฎหมายใหม่ 2564 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

ศูนย์ฝึกอบรมที่สูงมาตรฐานสากล

การตกจากที่สูงยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในที่ทำงานที่พบได้บ่อยที่สุด การฝึกอบรมที่สูงของเรามีหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานของคุณมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อทำงานบนที่สูง

อบรมที่สูง หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เมื่อต้องทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโดยเฉพาะการตกจากที่สูงมีโอกาสมากที่จะบาดเจ็บรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องมีความพร้อมมากพอในการทำงาน ความพร้อมนั้นสามารถสร้างได้ไม่ยากโดยการอบรมที่สูงนั่นเอง ว่าแต่การอบรมแบบนี้มีความจำเป็นอย่างไรหรือเหมาะกับใครบ้าง มาหาคำตอบกัน

อบรมที่สูงผู้ปฏิบัติงาน 20231
อบรมที่สูง ลดราคา

ความสำคัญของการอบรมที่สูง

การทำงานบนที่สูงนั้นเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานแล้วยังเสี่ยงจากปัญหา Human Error เองด้วย จากมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ในหมวดการป้องกันการตกจากที่สูงที่ทางกระทรวงประกาศออกมาในปี พ.ศ. 2551 ได้กำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากมายให้นายจ้างต้องทำเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าแม้จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยมากเพียงใด แต่ถ้าลูกจ้างขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานบนที่สูงหรือทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้นการอบรมที่สูงจึงจำเป็นสำหรับลูกจ้างทุกคนที่ต้องทำงานบนที่สูง การอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจอันดี โดจะรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานการทำงานบนที่สูงมีอะไรบ้าง

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

การทำงานบนที่สูง หมายถึง การทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน หรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งลูกจ้างอาจพลัดตกลงมาได้ตามกฎหมาย

กี่เมตรขึ้นไปถึงเรียกว่าที่สูง

ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับ และ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ ลูกจ้ำงพลัดตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนกำรปฏิบัติงาน และ การป้องกัน และ ควบคุมอันตราย รวมทั้ง ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และ ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

การอบรมที่สูงดีอย่างไร

ข้อดรของการอบรมที่สูงช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงของการทำงานได้ ปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งยังใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ เป็นประโยชน์ทั้งต่อนายจ้างและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และนอกจากพนักงานในองค์กรแล้วหากมีบุคคลภายนอกสนใจการอบรมนี้เพื่อต่อยอดอาชีพทำงานที่สูงต่อไปในอนาคตก็เข้าอบรมได้เช่นเดียวกัน

หลักสูตรทั่วไป

สถานที่อบรม TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การขับขี่รถยก
27 มีนา..
2,200
ผู้เฝ้าระวังไฟ
26 เมษา..
2,500
พนักงานใหม่ 6 ชม.
24 เมษา..
1,500
ที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
18 เมษา..
2,500
โรยตัวทำงาน
3-4 เมษา..
5,500

** สิ่งที่ได้รับหลังจบการอบรม : วุฒิบัตร

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ