โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องจักรให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อกระบวนการผลิตที่ลื่นไหล รวมทั้งเครื่องจักรบางอย่างหากหยุดการทำงานของเครื่องแล้วจะเริ่มเดินเครื่องใหม่ต้องใช้เวลานานและยังเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นถ้าการจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้องขึ้นมา โรงงานที่มีสายการผลิตในลักษณะนี้จะต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล หากผลิตสินค้าไม่ทันก็เสียโอกาสในกรจำหน่ายอีก ปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กนี้สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นการ PM ระบบไฟฟ้าประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

PM ระบบไฟฟ้า

         PM ระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance) หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การบำรุงรักษานี้จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องกระทันหันจนทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก การตรวจสอบนี้จะต้องตรวจสอบครบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบ ซึ่งอุปกรณ์บางชิ้นจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด เพื่อค้นหาหรือลดโอกาสการชำรุดของอุปกรณ์ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการจ่ายไฟขัดข้องนั่นเอง

         ปกติแล้วการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านั้นมีอยู่ทั้งหมด  5 รูปแบบ ได้แก่ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) บำรุงรักษาเชิงแก้ไข(Corrective Maintenance) บำรุงรักษาทวีผล(Productive Maintenance) บำรุงรักษาโดยรวม(Total Productive Maintenance) และการซ่อมแซมหลังเกิดเหตุขัดข้อง(Breakdown Maintenance) ซึ่งการ PM ระบบไฟฟ้านั้นคือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งจะเป็นการดูแลและบำรุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีปัญหาหรือเกิดเหตุขัดข้อง กระบวนการ PM จะเริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนงานตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์เพื่อลดโอกาสชำรุด ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ทำความสะอาด หล่อลื่นรวมไปถึงทดสอบการทำงานของชุดป้องกัน

ความสำคัญของการ PM ระบบไฟฟ้า

        การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแต่ละรูปแบบมีความสำคัญแตกต่างกันไป ซึ่งการ PM ระบบไฟฟ้าก็สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะการป้องกันย่อมดีกว่ามานั่งแก้ไขนั่นเอง ดังนั้นจึงควรมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้แผนการบำรุงรักษาจากผู้ให้บริการแต่ละเจ้าอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า การบำรุงรักษาริงเมนยูนิต การบำรุงรักษาคาปาซิเตอร์ การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น แต่ว่าจะมีรายการทำ PM ระบบไฟฟ้าอะไรบ้างอยู่ในแผนนั้น ทางผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้แจ้งขอบเขตการทำงานโดยละเอียดให้ลูกค้า

        สรุปได้ว่าการ PM ระบบไฟฟ้าคือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดโอกาสการชำรุดหรือเกิดเหตุขัดข้องระหว่างจ่ายไฟ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าลงได้ นอกจากนี้เมื่อไม่มีปัญหาการจ่ายไฟขัดข้อง กระบวนการผลิตก็จะดำเนินไปได้อย่างลื่นไหล ผลิตสินค้าได้รวดเร็วและตรงเวลา เพราะฉะนั้นจึงควรจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้ระบบไฟกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ