อบรม จป หัวหน้างาน ลดสูงสุด 40%

อบรม จป หัวหน้างาน เรียนอะไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

         กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกำหนดในสถานประกอบการบางแห่งที่มีเงื่อนไขครบถ้วนจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ หรือจป แต่จะต้องมีจป ระดับใดและมีจำนวนกี่คนนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการและจำนวนลูกจ้างภายในกิจการ แต่ไม่ว่าจะเป็นจป ระดับใดก็ตามจะทำงานได้จำเป็นต้องได้รับการอบรมเสียก่อน สำหรับระดับหัวหน้างานก็ต้องอบรม จป หัวหน้างานด้วยเช่นเดียวกัน

อบรม จป หัวหน้างาน เรียนอะไรบ้าง

         เนื้อหาการอบรม จป หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้มีอยู่ด้วยกันหลายหมวด ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของจป ระดับหัวหน้างาน ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยฯ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ การป้องกันและควบคุมอันตราย การวิเคราะห์หาอันตรายต่างๆจากการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเหล่านี้สามารถค้นหาอันตรายและหามาตรการป้องกันได้อย่างเป็นมืออาชีพ

         กิจการใดที่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดมีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานทุกคนเป็นจป หัวหน้างาน ภายใน 180 วันหลังรับตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน โดยจะต้องเข้าอบรม จป หัวหน้างาน (12 ชั่วโมง) หรือเคยเป็นจป หัวหน้างานตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2540 มาก่อน ส่วนคุณสมบัติอื่นๆอย่างอายุ การศึกษาหรือเพศนั้นไม่ได้กำหนด หากไม่แต่งตั้งตามเวลาที่กำหนดจะถือว่านายจ้างมีความผิดตามกฎหมาย โดยอาจจะจำคุก ถูกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้เช่นกัน

อบรม จป หัวหน้างาน อบรมออนไลน์ได้หรือไม่

        การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับหัวหน้างานนั้นสามารถอบรมออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็อบรมได้หมด โดยส่วนใหญ่จะอบรมผ่านทาง Zoom Application ซึ่งมีทั้งรูปแบบ In House และ Public ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่งไปอบรมหรือจะเป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกัน ที่สำคัญคือการอบรมออนไลน์นั้นมักมีค่าใช้จ่ายถูกลงมาก หลายหน่วยงานลดค่าอบรมมากถึง 60% กันเลยทีเดียว

อบรม จป หัวหน้างาน ค่าใช้จ่ายเท่าไร

          ค่าใช้จ่ายในการอบรม จป หัวหน้างานนั้นไม่แพงเหมือนหลักสูตรจป ระดับอื่น โดยทั่วไปจะมีราคาประมาณ 1,100-2,000 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นหลักสูตร In house จะมีค่าใช้จ่ายราว 17,000-20,000 บาทโดยประมาณ 

          สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปคนไหนต้องการอบรม จป หัวหน้างาน ก็หวังว่าข้อมูลในบทความบทนี้จะช่วยเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพราะการประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯระดับหัวหน้างานนั้นไม่มีเงื่อนไขข้อบังคับเหมือนระดับอื่น ทำให้การอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานสำหรับบุคคลทั่วไปได้

หลักการและเหตุผล อบรม จป

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๐ พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอุบัติเหตุ จำนวน  ๑๔๕ ครั้ง แบ่งได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย จำนวน ๑๐๕ ครั้ง, การระเบิด จำนวน ๕ ครั้ง, สารเคมีรั่วไหล จำนวน ๑๕ ครั้ง,  อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร จำนวน ๑๔ ครั้งและ อื่นๆ จำนวน ๘ ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน, ๒๕๖๐) จากสถิติข้างต้นนี้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ สามารถดำเนินการบริหารจัดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้โดยนำหลักการหรือแนวทางมาตรฐานกฎหมายต่างๆเข้ามาดำเนินการ อาทิเช่น

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  บังคับให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(๑) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(๒) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(๕) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(๖) โรงแรม

(๗) ห้างสรรพสินค้า

(๘) สถานพยาบาล

(๙) สถาบันทางการเงิน

(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(๑๓) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

ดำเนินการ แต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พิจารณาตามประเภทสถานประกอบกิจการและจำนวนพนักงงานคือ สถานประกอบกิจการตาม ข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓

(๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(๔) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

(๕) กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย                                                                                                                    

ดังนั้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๒) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

 

วัตถุประสงค์การอบรม จป

 

1) เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด 

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป

 

พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงาน ให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ในส่วนงานนั้น

 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-60 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
– ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
– แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม


สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม