อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่

by prawit

อบรม จป หัวหน้างาน

บทบาทและหน้าที่ของ จป หัวหน้างานและจป. บริหาร

จป. หัวหน้างาน:

คำอธิบาย: จป. หัวหน้างานคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้มีหน้าที่ในการควบคุมและดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามกฎหมาย นอกจากนี้ จป. หัวหน้างานจะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 2 วัน และลงทะเบียนในระบบราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน้าที่:

 • กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ.
 • วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นที่อาจเกิดจากการทำงาน โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ.
 • จัดทำคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทบทวนคู่มือตามที่นายจ้างกำหนด.
 • สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน.
 • ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน.
 • กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้าง.

จป. บริหาร:

คำอธิบาย: จป. บริหารหมายถึง ลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในองค์กรตามกฎหมาย จป. บริหารจะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 2 วัน และลงทะเบียนในระบบราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน้าที่:

 • วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายที่เป็นไปได้ โดยใช้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ.
 • จัดทำและทบทวนคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ.
 • สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน.
 • ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลง

แผนการทำงานของ จป. หัวหน้างาน ประจำวันมีลักษณะที่เน้นการดูแลและควบคุมการทำงานของลูกน้องในหน่วยงานที่เป็นที่ประจักษ์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้:

 • การบังคับบัญชาและกำกับการทำงาน:

จป. หัวหน้างานมีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและกำกับการทำงานของลูกน้องในหน่วยงานที่ดูแลอยู่ โดยให้แนวทางและคำแนะนำเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

 • การตรวจสอบและค้นหาความเสี่ยง:

จป. หัวหน้างานต้องตรวจสอบและค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเสมอ โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของหน้าที่.

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง:

จป. หัวหน้างานจะต้องประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำงานทุกกิจกรรมที่อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของตน.

 • การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง:

จป. หัวหน้างานมีหน้าที่ใช้เครื่องมือและเทคนิคการประเมินความเสี่ยง เช่น Job Safety Analysis (JSA) เพื่อให้ได้มาตรการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่เหมาะสม.

 • การกำหนดมาตรการป้องกันอันตราย:

จป. หัวหน้างานมีหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่เหมาะสมและเพียงพอต่อสถานการณ์ โดยให้คำแนะนำและแนวทางเพื่อรักษาความปลอดภัย.

การดำเนินงานตามแผนข้างต้นจะช่วยให้จป. หัวหน้างานสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สูงสุด.

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

อบรม จป หัวหน้างาน ค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จป หัวหน้างานนั้นไม่แพงเหมือนหลักสูตรจป ระดับอื่น โดยทั่วไปจะมีราคาประมาณ 2,300 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นหลักสูตร In house จะมีค่าใช้จ่ายราว 25,000 บาทโดยประมาณ

สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปคนไหนต้องการอบรม จป หัวหน้างาน ก็หวังว่าข้อมูลในบทความบทนี้จะช่วยเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพราะการประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานนั้นจะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานสำหรับบุคคลทั่วไปได้

1. กฎหมายความปลอดภัย

เรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. การประเมินความเสี่ยง

ฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย และ วิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน

3. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

จัดทำแนวทางการป้องกันอันตรายต่างๆในกระบวนการผลิตให้เกิดความปลอดภัยในทุกกิจกรรม

4. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

หลักการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานให้มีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์การอบรม จป หัวหน้างาน

 1. เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-60 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
– ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
– แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน Update 2566

โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑ หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ ๒ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา                     

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงาน

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

(064) 958 7451 คุณ.แนน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member