คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย เลือกให้คุ้มค่า มีมาตรฐาน

by prawit
107 views
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

การเลือกผู้ตรวจสอบอาคารที่ดีเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร เพราะผู้ตรวจสอบจะเป็นคนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาคารที่กำลังจะถูกใช้งาน การเลือกผู้ตรวจสอบที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างมาก เราสามารถพิจารณากระบวนการเลือกผู้ตรวจสอบอาคารที่ดีได้ดังต่อไปนี้

เทคนิคการเลือกผู้ตรวจสอบอาคาร

 1. ความรู้และความเชี่ยวชาญ: ควรเลือกผู้ตรวจสอบอาคารควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของอาคาร เขาควรเข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้ความรู้นี้ในการตรวจสอบและประเมินอาคารได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
 2. การให้คำแนะนำและรายงาน: ควรเลือกผู้ตรวจสอบควรสามารถให้คำแนะนำและรายงานเกี่ยวกับสภาพของอาคารอย่างชัดเจนและเป็นระบบ รายงานควรระบุประเด็นที่ต้องแก้ไขและแนะนำวิธีการแก้ไขให้ดีที่สุด
 3. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในประเภทของอาคาร: การเลือกผู้ตรวจสอบอาคารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในประเภทของอาคารที่คุณต้องการตรวจสอบจะช่วยให้การตรวจสอบมีคุณภาพและออกมาได้ถูกต้องมากขึ้น
 4. การรับรอง: ควรตรวจสอบว่าผู้ตรวจสอบอาคารมีการรับรองและใบอนุญาตในการตรวจอาคาร การรับรองและใบอนุญาตเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าผู้ตรวจสอบมีความรู้และความสามารถในการตรวจสอบอาคาร นอกจากนี้ยังเป็นการรับรองที่จะใช้ดำเนินการต่อทางกฎหมายต่อไป
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์: ผู้ตรวจสอบควรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบอาคาร เช่น เครื่องทดสอบความต้านทานระบบล่อฟ้า, เครื่องวัดความร้อน, เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต  เป็นต้น
 6. การสื่อสาร: เลือกผู้ตรวจสอบควรที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ โดยสามารถสื่อสารกับเจ้าของอาคารและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบอาคาร

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาคาร และในการให้ความมั่นใจในความเป็นธรรมและความถูกต้องของการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่นหรือประเทศ ซึ่งผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

ผู้ตรวจสอบอาคารแบบบุคคลธรรมดา

1.ผู้ตรวจสอบอาคารแบบบุคคลธรรมดา

 1.  มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพวิศวกร / สถาปนิก (ซึ่งทางกฎหมายได้ระบุว่า เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก)
 3. ผ่านการอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพ อาคารและอุปกรณ์ประกอบของ อาคารตามที่คณะกรรมการควบคุม อาคารรับรอง
 4. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตามแบบ รต.1 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร
 5. ไม่เคยถูกถอนการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะ เวลา 2 ปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบอาคารแบบนิติ

2.ผู้ตรวจสอบอาคารแบบนิติ

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบอาคารแบบนิติ จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคล ได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารตําแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ต้องมีการจดทะเบียนบริษัทหรือกิจการธุรกิจตามกฎหมายไทย โดยที่เงื่อนไข ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าครึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าครึ่งของจํานวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการทั้งหมด
 2. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพวิศวกร / สถาปนิก (ซึ่งทางกฎหมายได้ระบุว่า เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก)
 3. สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรองระบุไว้ การอบรมนี้เป็นส่วนสำคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกันว่าสมาชิกในคณะผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและความรู้เพียงพอในการตรวจสอบและรายงานสภาพของอาคารตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลตาม (ข้อ 3) ต้องไม่เคยถูกถอนจากการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ในระยะเวลา 2 ปีก่อนวัน ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
 5. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตามแบบ รต.1 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

สรุป

การเลือกผู้ตรวจสอบอาคารที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาคาร ควรใช้เวลาในการค้นหาก่อนเลือกใช้บริการตรวจสอบอาคาร ที่ควรมีความเชี่ยวชาญและมีความซื่อสัตย์ในงานของเขา เพื่อให้คุณมั่นใจว่าอาคารของคุณอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยที่สุด

บทความน่าสนใจ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member