หลักสูตรอบรม คปอ ราคาพิเศษ
ลดสูงสุด 40%

เข้าอบรมหลักสูตร คปอ เพื่อเรียนรู้หน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯในการทำงาน โดยสถาบันการฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน คือใคร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่ย่อว่า คปอ. คือ ผู้ที่มาจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนภายในองค์กรเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง มีหน้าที่หลักในการพิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

 

โดยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ๆ

หลักสูตร จป แบบ In House

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

อบรมจป บริหาร

จป บริหาร

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม BBS

จป เทคนิค

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

หลักสูตร คปอ

คปอ.

เรียนรู้หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ ในการทำงาน

หลักสูตรอบรม คปอ (คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน)

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่เรียนกันว่าหลักสูตรอบรม คปอ เป็นการฝึกอบรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

ซึ่งมีความสำคัญในการดำเนินงานในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในองค์กร ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

อบรม คปอ ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวงตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 safety member 2565 safety member

องค์กรต้องส่งลูกจ้างเข้าอบรม คปอ เมื่อใด

ตาม กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 องค์กรที่มีลูกจ้างจำนวน 50 คนขึ้นไป  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ตามจำนวนลูกจ้างที่มี เช่น จำนวนลูกจ้าง 50-99 คน ต้องมี คปอ. ไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นต้น โดยลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเหล่านี้ คือ คนที่บริษัทต้องส่งเข้าอบรมหลักสูตรตามกฎหมายกำหนดต่อไป

วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ คปอ ในองค์กร

ในการคัดเลือกบุคคลที่มาอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร มีอยู่ 3 แบบคือ

โดยผู้ที่ได้รับเลือกเหล่านี้จะต้องเข้าอบรม คปอ ต่อไป

การคัดเลือก คปอ
ถ้าไม่ทำการแต่งตั้ง คปอ. ตามกฎหมายมีบทลงโทษอย่างไร

ตาม พรบ. ความปลอดภัย พ.ศ 2554 หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นสถานประกอบที่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ กำหนดควรมีการแต่งตั้ง คปอ ให้ครบจำนวนและส่งลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเข้าอบรมตามกฎหมายกำหนด

ทำไมต้องอบรมกับ Safety Member

กรมแรงงาน logo

ได้รับการรับรองการจากกรมสวัสดิการ

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจการเรียน

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรอบรม คปอ.

การอบรม คปอ. เป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเน้นหลักการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กร ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

หลักสูตร คปอ

คปอ.

ราคาเริ่มต้น 2,000 /ท่าน

สมัคร อบรม จป คปอ ได้แล้ววันนี้

รังสิต-ทียูโดม-ม.ธรรมศาสตร์

กรกฎาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ย
2,300
register1
จป หัวหน้างาน
9-10 ต.ค
2,300
register1
จป บริหาร
25-26 ก.ค
2,300
register1
จป บริหาร
26-27 ส.ค
2,300
register1
จป เทคนิค
19-23 ส.ค
7,300
register1
จป เทคนิค
16-20 ก.ย
7,300
register1
คปอ
6-7 ส.ค
2,300
register1
คปอ
11-12 ก.ย
2,300
register1
อบรม-จป-หินกอง-ศูนย์ฝึกอบรม-เซฟสิริ

กรกฎาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 ก.ค
2,300
register1
จป หัวหน้างาน
22-23 ส.ค
2,300
register1
จป หัวหน้างาน
23-24 ก.ย
2,300
register1
จป บริหาร
29-30 ส.ค
2,300
register1
จป บริหาร
27-28 ก.ย
2,300
register1
จป บริหาร
30-31 ต.ค
2,300
register1
คปอ
9-10 ส.ค
2,300
register1
คปอ
10-11 ก.ย
2,300
register1

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป หัวหน้างาน
7-8 ส.ค
2,000
register1
จป หัวหน้างาน
19-20 ส.ค
2,000
register1
จป บริหาร
30-31 ก.ค
2,000
register1
จป บริหาร
23-24 ส.ค
2,000
register1
จป เทคนิค
23-27 ก.ค
5,900
register1
จป เทคนิค
26-30 ส.ค
5,900
register1
คปอ
21-22 ส.ค
2,000
register1
คปอ
18-19 ก.ย
2,000
register1

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมคปอ.

 1. ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภภัยในการทำงาน
 2. ได้รับการยินยอมเข้าอบรมจากนายจ้าง

เนื้อหาการอบรมคปอ.

หมวดที่ 1

การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

หมวดที่ 2

วิชากฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดที่ 3

หมวดวิชาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

เรียนรู้หลักสูตร คปอ
ภาพบรรยากาศอบรม คปอ-02
ภาพบรรยากาศอบรม คปอ-03

เราได้รับความไว้วางใจในการฝึกอบรมจากลูกค้าชั้นนำ

ภาพบรรยากาศอบรม คปอ.

ลูกค้าอบรม คปอ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรม

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม คปอ กับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเรามีหลักสูตรอบรม จป ที่เปิดคือ 

ใบอนุญาต คปอ. มีวันหมดอายุโดยมีอายุ 2 ปี ดังนั้นนายจ้างควรแต่งตั้ง คปอ. คนใหม่ภายใน 30 วัน ก่อน คปอ. ชุดเก่าจะหมดอายุ

เมื่อลูกจ้างผ่านการอบรม คปอ จะได้วุฒิบัตรซึ่งนายจ้างสามารถนำไปยื่นต่อกรมสวัสดิการฯ โดยมี 3 วิธี คือ

 • ส่งรายงานทางไปรษณีย์
 • เดินทางเข้าไปส่งรายงานที่กรมสวัสดิการฯ ด้วยตนเอง
 • ขึ้นทะเบียนทางออนไลน์ (คลิกที่นี่)

กิจการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

บัญชี 1

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก

บัญชี 3

 1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร
 7. สวนพฤกษศาสตร์
 8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
 9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2
ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member