อบรม คปอ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จำเป็นไหมต้องอบรม?

          สถานประกอบกิจการทางธุรกิจในไทยมีหลากหลายขนาด หากขนาดเล็กหรือทำกันเองในครัวเรือน คปอ จะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นมากนัก แต่เมื่อใดก็ตามที่สถานประกอบกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จำเป็นต้องมีคปอ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ว่าแต่คปอ มาจากไหน แล้วมีหน้าที่อะไร ทำไมจะต้องอบรม คปอ ด้วย ไปดูกัน

อบรม คปอ จำเป็นไหม

          คปอ หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่สำรวจการทำงานเพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบหาสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยรวมไปถึงการสร้างความเดือดร้อนรำคาญจากการทำงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วนำเสนอแผนเหล่านั้นต่อนายจ้าง ต้องปรับปรุงแนวทางการรักษาความปลอดภัยในกรรทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอยู่เสมอ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน วางมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคปอ เป็นตำแหน่งที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อการประกอบกิจการมากเลยทีเดียว

          คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือ คปอ เป็นเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องมีในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปตามกฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 แต่จำนวน คปอ จะมากมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้าง โดยคปอจะมีทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง โดยทั้ง 2 ฝั่งจะต้องมีสัดส่วนเท่าๆกัน ส่วนจำนวนคปอ ที่สถานประกอบการต้องมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ลูกจ้าง 50-99 คน มีคปอ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
  • ลูกจ้าง 100-499 คน มีคปอ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
  • ลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป มีคปอ จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน

          การที่สถานประกอบการแต่ละแห่งมีจำนวนไม่เท่ากันนั้นก็เพราะว่านอกเหนือจากจะต้องมีจำนวนตามที่กฎกระทรวงกำหนดแล้วจะต้องมีคปอ จำนวนมากพอที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการได้อย่างทั่วถึง ส่วนการจัดตั้งคปอ นั้นจะถูกคัดเลือกกันภายในสถานประกอบการ ซึ่งเมื่อได้บุคคลที่ต้องการแล้ว นายจ้างจะต้องส่งกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าไปอบรม คปอ ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด โดยต้องอบรมกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วเท่านั้น ปัจจุบันนี้การอบรม คปอ สามารถอบรมได้ทั้งในสถานที่จริงและอบรมอ่านช่องทางออนไลน์

          การมีคปอ นั้นจะช่วยให้ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามข้อกฎหมาย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการทำงาน ผลที่ได้คือนายจ้างและสถานประกอบกิจการนั้นดำเนินงานบนมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายนั่นเอง เพราะฉะนั้นสถานประกอบการกิจการไหนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็อย่าลืมคัดเลือกคปอ แล้วส่งบุคคลเหล่านั้นไปอบรม คปอ กันด้วยนะ