หลักสูตรอบรม คปอ ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 40%

          สถานประกอบกิจการทางธุรกิจในไทยมีหลากหลายขนาด หากขนาดเล็กหรือทำกันเองในครัวเรือน คปอ จะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นมากนัก แต่เมื่อใดก็ตามที่สถานประกอบกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จำเป็นต้องมีคปอ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ว่าแต่คปอ มาจากไหน แล้วมีหน้าที่อะไร ทำไมจะต้องอบรม คปอ ด้วย ไปดูกัน

อบรม คปอ จำเป็นไหม

          คปอ หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่สำรวจการทำงานเพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบหาสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยรวมไปถึงการสร้างความเดือดร้อนรำคาญจากการทำงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วนำเสนอแผนเหล่านั้นต่อนายจ้าง ต้องปรับปรุงแนวทางการรักษาความปลอดภัยในกรรทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอยู่เสมอ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน วางมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าคปอ เป็นตำแหน่งที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อการประกอบกิจการมากเลยทีเดียว

          คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือ คปอ เป็นเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องมีในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปตามกฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 แต่จำนวน คปอ จะมากมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้าง โดยคปอจะมีทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง โดยทั้ง 2 ฝั่งจะต้องมีสัดส่วนเท่าๆกัน ส่วนจำนวนคปอ ที่สถานประกอบการต้องมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ลูกจ้าง 50-99 คน มีคปอ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
  • ลูกจ้าง 100-499 คน มีคปอ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
  • ลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป มีคปอ จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน

          การที่สถานประกอบการแต่ละแห่งมีจำนวนไม่เท่ากันนั้นก็เพราะว่านอกเหนือจากจะต้องมีจำนวนตามที่กฎกระทรวงกำหนดแล้วจะต้องมีคปอ จำนวนมากพอที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการได้อย่างทั่วถึง ส่วนการจัดตั้งคปอ นั้นจะถูกคัดเลือกกันภายในสถานประกอบการ ซึ่งเมื่อได้บุคคลที่ต้องการแล้ว นายจ้างจะต้องส่งกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าไปอบรม คปอ ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด โดยต้องอบรมกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วเท่านั้น ปัจจุบันนี้การอบรม คปอ สามารถอบรมได้ทั้งในสถานที่จริงและอบรมอ่านช่องทางออนไลน์

          การมีคปอ นั้นจะช่วยให้ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามข้อกฎหมาย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการทำงาน ผลที่ได้คือนายจ้างและสถานประกอบกิจการนั้นดำเนินงานบนมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายนั่นเอง เพราะฉะนั้นสถานประกอบการกิจการไหนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็อย่าลืมคัดเลือกคปอ แล้วส่งบุคคลเหล่านั้นไป อบรม คปอ กันด้วยนะ

หลักสูตร อบรม คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

 1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

6) โรงแรม

7) ห้างสรรพสินค้า

8) สถานพยาบาล

9) สถาบันทางการเงิน

10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

 

วัตถุประสงค์การอบรม คปอ

– เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

– เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คปอ

– เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

– ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-60 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / Work shop

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
– ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
– แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม