อบรมที่อับอากาศ confined space ลด 50% หลักสูตรอินเฮ้าส์

by prawit
อบรมที่อับอากาศ 2023

อบรมที่อับอากาศ

การอบรมที่อับอากาศ: การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ

การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำหรือที่เรียกว่า “ที่อับอากาศ” เป็นปัญหาที่สำคัญในสถานที่ทำงานที่มีการใช้ความดันอากาศต่ำ เช่น ในโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง, ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, ห้องทดลองเครื่องมือแพทย์, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางเคมี และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิและความดันอากาศอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการทำงาน

สาเหตุของการตายและบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงานในที่อับอากาศมักเกิดจากความไม่รู้ความเสี่ยงและการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานและนายจ้างที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องการทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าวอย่างถูกต้อง

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กฎหมายได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีสถานที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและวิธีการทำงานในที่อับอากาศ โดยทำให้นายจ้างต้องให้การอบรมและฝึกพนักงานในการทำงานในที่อับอากาศก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว นี้เป็นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันอันตรายสำหรับคนทำงานในที่อับอากาศ

การจัดอบรมในการทำงานในที่อับอากาศควรจะมีความรอบคอบและเข้มงวดเพื่อให้ผู้ทำงานได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีการป้องกัน นอกจากนี้ การฝึกอบรมยังควรเน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และมีการฝึกการใช้งานให้เป็นระเบียบเพื่อลดความเสี่ยงของบาดเจ็บ

การอบรมที่อับอากาศควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ รวมถึง:

 1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่อับอากาศ

    – อธิบายและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ

    – อธิบายผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ

 1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

    – อธิบายและฝึกการใช้งานหน้ากากป้องกัน

    – ฝึกการใช้ชุดป้องกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 1. การทำงานในที่อับอากาศ

    – อธิบายกระบวนการทำงานที่ต้องปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ

    – การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 1. การปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย

    – อธิบายและฝึกการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    – การฝึกการรู้เท่าทันเกี่ยวกับสภาพฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

 1. การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

    – การฝึกการรู้เท่าทันในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ

การจัดอบรมที่อับอากาศควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ นอกจากนี้ การมีการทดสอบความเข้าใจและความถูกต้องของผู้เข้าอบรมหลังจากการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ การเพิ่มความตระหนักและการทำงานอย่างปลอดภัยในที่อับอากาศยังมีผลกระทบที่ดีต่อผลประโยชน์ขององค์กร โดยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและความเสียหายในการผลิตและการบริการ ดังนั้น การอบรมที่อับอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในที่อับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

วัตถุประสงค์ของการอบรมที่อับอากาศ

การอบรมที่อับอากาศมีวัตถุประสงค์หลายประการที่มุ่งเน้นไปที่การประสานงานระหว่างพนักงานและนายจ้างเพื่อให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อไปนี้คือวัตถุประสงค์ของการอบรมที่อับอากาศ:

 1. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับที่อับอากาศ: การอบรมจะช่วยเพิ่มความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการสอนวิธีการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในที่อับอากาศ
 2. ป้องกันอันตรายและลดการบาดเจ็บ: การอบรมที่อับอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ โดยให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการป้องกันอันตราย
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน: การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน การอบรมที่อับอากาศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานโดยทำให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
 4. ปรับปรุงความปลอดภัยที่ทำงาน: การทำงานในที่อับอากาศมีความเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยที่สูงขึ้น การอบรมที่อับอากาศจะช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยในที่ทำงาน ด้วยการเน้นความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 5. ป้องกันการเสียหายทางทรัพย์สิน: การทำงานในที่อับอากาศอาจมีผลต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินในสถานที่ทำงาน การอบรมที่อับอากาศช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการเสียหายทางทรัพย์สิน
 6. เพิ่มความมั่นใจของพนักงาน: การอบรมที่อับอากาศช่วยเพิ่มความมั่นใจของพนักงานในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ โดยทำให้พนักงานรู้วิธีการป้องกันอันตรายและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
 7. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย: การจัดอบรมที่อับอากาศเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานประกอบการที่มีสถานที่อับอากาศต้องจัดการอบรมและฝึกพนักงาน นี้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญเพื่อให้สถานประกอบการไม่ละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง: สภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา การอบรมที่อับอากาศช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. สร้างทีมทำงานที่เข้มงวด: การอบรมที่อับอากาศช่วยสร้างทีมทำงานที่มีความเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ
 10. ประหยัดทรัพยากร: การอบรมที่อับอากาศช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการสูญเสียทรัพยากรทางทรัพย์สิน

สรุปลงในที่สุด การอบรมที่อับอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่การประสานงานระหว่างพนักงานและนายจ้างเพื่อให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การทำงานในที่อับอากาศมีความเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยที่สูง การอบรมที่อับอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงนี้และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

อุปกรณ์ที่ใช้สอนหลักสูตรการทำงานที่อับอากาศ 4 ผู้ ครบเซ็ท (แบบอินเฮ้าส์)

การอบรมที่อับอากาศ (Confine Space)ภาคทฤษฎี

อบรมที่อับอากาศ -1

1.1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
1.2) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
1.3) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่งาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
1.4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
1.5) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
1.6) ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
1.7) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
1.8) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ

1.9) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
1.10) การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
1.11) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
1.12) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย
1.13) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
1.14) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
1.15) เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย
1.16) การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อบรมที่อับอากาศ (Confine Space) ภาคปฏิบัติ

2.1) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
2.2) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
2.3) เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต
2.4) เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
2.5) การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร

2.6) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
2.7) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
2.8) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
2.9) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
2.10) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

(064) 958 7451 คุณ.แนน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member