หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ลดราคา 40%

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยสถาบันการฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง ซึ่งปฎิบัติงานกับไฟฟ้า

การอบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้าง โดยจัดอบรมทางวิชาการปูพื้นฐานเบื้องต้นและการปฏิบัติที่เน้นการจัดการระบบไฟฟ้าและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ทำงานและรู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักกฎหมายที่กำหนด

หลักสูตรไฟฟ้า

กฎหมายความปลอดภัย

เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ควรรู้ เช่น การตัดแยกระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน เป็นต้น

สาเหตุและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

เรียนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานกับไฟฟ้า พร้อมวิธีป้องกัน หรือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอันตรายให้น้อยลง โดยเรามีเคสตัวอย่างและอุปกรณ์ให้ลองใช้จริง

การปฐมพยาบาล

เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเมื่อพบผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าที่ถูกต้อง พร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเรามีหุ่นจำลองให้ปฏิบัติจริง

ใครบ้างต้องเข้าอบรมไฟฟ้า

ใครบ้างที่ต้องเข้าอบรมไฟฟ้า

หากองค์กรหรือหน่วยงานของคุณ มีการใช้งานเครื่องจักรที่เป็นระบบไฟฟ้า ควรให้สมาชิกในทีมงานทุกคนที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเข้าร่วมฝึกอบรมความปลอดภัยการทำงานกับไฟฟ้า เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 

หากในการทำงานต้องมีกรณีเสี่ยงอย่างอื่น เช่น ทำงานบนที่สูง บริเวณที่อับอากาศ หรือสถานที่ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ต้องมีการจัดอบรมกรณีเสี่ยงเหล่านี้เพิ่มเข้ามาด้วย

 

สามารถดูหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานกับไฟฟ้า

อันตรายจากไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระวังในการทำงานหรือใช้งานไฟฟ้า อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าสามารถที่ส่งผลกระทบรุนแรงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

ไฟฟ้าช็อต

เมื่อมีการสัมผัสไฟฟ้าที่เส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้า อาจทำให้เกิดการช็อกไฟฟ้าที่มีความรุนแรงต่างกัน ตั้งแต่รู้สึกเจ็บปวดจนถึงการช็อกไฟฟ้าร้ายแรงที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิต

ประกายไฟ

ประกายไฟสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีข้อบกพร่องในระบบไฟฟ้าหรือเมื่อสายไฟฟ้าถูกขัดส่งทำให้เกิดการระเบิด การระเบิดนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่จะสร้างความเสียหายอื่น ๆ

ดังนั้น  การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเริ่มต้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน พร้อมมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 3 ชม.

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 13,500 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 30 ท่าน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

ภาพอบรมไฟฟ้าอินเฮ้าส์
อบรมไฟฟ้า-safetymember
ภาพอบรมไฟฟ้าอินเฮ้าส์ ภาคบรรยาย
อบรมไฟฟ้า ตามกฎหมาย
อบรม LOTO 1943
อบรมการตัดแยกระบบพลังงาน
อบรมล็อคเอ้า

สอนโดย วิทยากร ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองว่ามีระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยืนยันว่าองค์กรดำเนินการอย่างมีระเบียบและสามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ISO 9001

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

อบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ปทุมธานี รังสิต

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
ไฟฟ้า 3 ชม. (ปทุม)
14 ส.ค 67
1,800
ไฟฟ้า 3 ชม. (ปทุม)
13 ก.ย 67
1,800

วัตถุประสงค์การอบรมไฟฟ้า

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมไฟฟ้า

พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือผู้ที่สนใจ

รายละเอียดการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น : 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

  • ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง
  •  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
  • สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

เนื้อหาหลักสูตรอบรมไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนด

ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

ข้อ 3 การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้

ซึ่งในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น การทํางานในที่สูง การทํางานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างต้องจัดให้มีระยะเวลา การฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กําหนดไว้

จัดโปรพิเศษ ลด40%

เรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเทคนิคเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้ พร้อมมอบใบเซอร์รับรองผ่านอบรม

สอบถามเพิ่มเติม -->

ป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

การป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการใช้งานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งการเข้าใจความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทราบถึงหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงความแตกต่างระหว่างกระแสไฟฟ้าได้แรงดันสูงและแรงดันต่ำ การทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานระบบไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้องกันตัวเองได้

การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เช่น การเสียบปลั๊กเข้ากับตัวเสียบปลั๊กได้ถูกต้อง การเปิด-ปิดสวิตช์ได้ถูกต้อง การใช้สายส่งไฟที่มีคุณภาพและไม่มีชำรุด เป็นต้น

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นควรได้รับการตรวจสอบให้มีสภาพดีและไม่มีความเสียหาย สายไฟที่มีฉนวนหักหรือชำรุดควรถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการช็อตไฟฟ้า

การเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้รับการคุ้มครองจากรายละเอียดอันเป็นธรรม รวมถึงการเก็บรักษาในที่ที่ไม่มีน้ำหนักของสิ่งของที่มากเกิน

อุปกรณ์การทำงานกับไฟฟ้า
อุปกรณ์การทำงานกับไฟฟ้า-02
อุปกรณ์การทำงานกับไฟฟ้า-03

ภาพบรรยากาศอบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ลูกค้าอบรมไฟฟ้า เซฟตี้เมมเบอร์
ลูกค้าอบรมไฟฟ้า เซฟตี้เมมเบอร์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมไฟฟ้า

ไม่ว่าองค์กรใดก็ตามที่มีลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าควรส่งลูกจ้างเข้าอบรมความปลอดภัยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทุกคน ตัวอย่างองค์กรเช่น

  • บริษัทผู้รับเหมา
  • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
  • โรงงานอุตสาหกรรม

ไม่มีวันหมดอายุจนกว่าพนักงานจะลาออกจากองค์กร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า

นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเริ่มทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน และมีวิทยากร อย่างน้อย 1 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า บางครั้งอาจต้องมีการ ปีนที่สูง, ในที่อับอากาศ  หรือบริเวณอันตรายต่างๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ในการทำงานในสถานการณ์นั้นๆเพิ่มเติม จึงต้องมีการลงอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมตามที่ลูกจ้างต้องไปปฏิบัติงาน ตัวอย่างหลักสูตร

นายจ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member