การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้านั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจส่งผลกระทบรุนแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต้องเข้ารับการอบรมไฟฟ้า เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำงานร่วมกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย รวมทั้งต้องศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตด้วย

การอบรมไฟฟ้า

                ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แม้จะเป็นแค่ไฟบ้านก็มีความแรงมากพอจนทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ยิ่งถ้าเป็นโรงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็มักจะใช้ไฟฟ้าแรงสูง การทำงานร่วมกับไฟฟ้าจึงเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับไฟฟ้าจึงต้องมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัย เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร ดังนั้นทางกระทรวงจึงได้กำหนดให้นายจ้างต้องส่งลูกจ้างที่ต้องทำงานกับไฟฟ้าเข้าร่วมการอบรมไฟฟ้านั่นเอง

อบรมไฟฟ้า เรียนอะไร

                การอบรมไฟฟ้ามีเนื้อหาหลักที่ต้องเรียนคือการตัดแยกพลังงาน การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเนื้อบางส่วนนั้นเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้ากันได้เลยทีเดียว การอบรมนอกจากจะมีในส่วนของทฤษฎีแล้วยังมีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัตินี้จะมีผู้ฝึกสอนดูแลและชี้แนะอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีการทำงานมีความเสี่ยงอื่นประกอบอยู่ด้วย เช่น การทำงานบนที่สูงฯลฯ อาจมีหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมที่ต้องอบรมเพื่อให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงของงานที่ทำ

อบรมไฟฟ้า เหมาะกับใครบ้าง

             ลูกจ้างทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกับไฟฟ้าจะต้องผ่านการอบรมไฟฟ้าด้วยเนื้อหาและระยะเวลาอบรมตามที่กระทรวงกำหนด เช่น ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง  ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เป็นต้น หรือบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้เพื่อเริ่มต้นอาชีพช่างไฟก็สามารถเข้ารับการอบรมไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน

                การอบรมไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นายจ้างต้องส่งลูกจ้างที่ต้องทำงานกับไฟฟ้าทุกคนเข้ารับการอบรม เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจที่ต้องในการทำงาน มีความพร้อมในการรับมือกับอุบัติเหตุไฟช็อต ช่วยป้องกันการเกิดออุบัติและลดความรุนแรงของสถถานการณ์ได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน