by prawit

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง ซึ่งปฎิบัติงานกับไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 3 ชม.

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 13,500 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 30 ท่าน

หมดเขต 30 กันยายน 2566

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

** มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

สอบถามเพิ่มเติม >

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
อบรมไฟฟ้า ตามกฎหมาย
อบรม LOTO 1943
อบรมการตัดแยกระบบพลังงาน
อบรมล็อคเอ้า

สอนโดย วิทยากร ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนด

หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558 ข้อ ๓ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

(๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น การทํางานในที่สูง การทํางานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลา การฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กําหนดไว้

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ ลูกจ้างรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์การอบรมไฟฟ้า

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมไฟฟ้า

พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล –  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง –  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

การอบรมไฟฟ้าเป็นการลงทุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรที่มีผลดีต่อองค์กรในระยะยาว.

การป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการใช้งานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งการเข้าใจความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การเข้าใจระบบไฟฟ้า

การทราบถึงหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงความแตกต่างระหว่างกระแสไฟฟ้าได้แรงดันสูงและแรงดันต่ำ การทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานระบบไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้องกันตัวเองได้

2. การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เช่น การเสียบปลั๊กเข้ากับตัวเสียบปลั๊กได้ถูกต้อง การเปิด-ปิดสวิตช์ได้ถูกต้อง การใช้สายส่งไฟที่มีคุณภาพและไม่มีชำรุด เป็นต้น

3. การตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นควรได้รับการตรวจสอบให้มีสภาพดีและไม่มีความเสียหาย สายไฟที่มีฉนวนหักหรือชำรุดควรถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการช็อตไฟฟ้า

4. การป้องกันการนำไฟฟ้าเข้าสู่น้ำ

การนำไฟฟ้าเข้าสู่น้ำอาจทำให้เกิดการช็อตไฟฟ้าในน้ำ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพที่มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่

5. การตรวจสอบหลอดไฟ

หลอดไฟที่เสียหรือชำรุดควรถูกเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันการไฟไหม้

6. การเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

การเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้รับการคุ้มครองจากรายละเอียดอันเป็นธรรม รวมถึงการเก็บรักษาในที่ที่ไม่มีน้ำหนักของสิ่งของที่มากเกิน

คำถามที่พบบ่อย

  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • บริษัทผู้รับเหมา
  • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ไม่มีวันหมดอายุจนกว่าพนักงานจะลาออกจากองค์กร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า

นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเริ่มทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน และมีวิทยากร อย่างน้อยหนึ่งคน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

นายจ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

อบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
หลักสูตร
วันที่
สมัคร
การทำงานกับไฟฟ้า 3 ชม
11 ตุลา

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member