หลักสูตร อบรม การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564

01

ระยะเวลาเรียน

หลักสูตร : 3 ชั่วโมง

หลักสูตร : 6 ชั่วโมง

02

ภาคทฤษฎี

เรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับระบบไฟฟ้า

03

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้า, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง

04

ภาคปฏิบัติ

เรียนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช๊อตโดยการทำ CPR

อบรมไฟฟ้า ลดสูงสุด 50% หลักสูตรตามกฎหมาย 3 ชม.

ข้อสำคัญเกี่ยวกับการอบรมไฟฟ้าให้กับลูกจ้าง

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้านั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจส่งผลกระทบรุนแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต้องเข้ารับการอบรมไฟฟ้า เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำงานร่วมกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย รวมทั้งต้องศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตด้วย

การอบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แม้จะเป็นแค่ไฟบ้านก็มีความแรงมากพอจนทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ยิ่งถ้าเป็นโรงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็มักจะใช้ไฟฟ้าแรงสูง การทำงานร่วมกับไฟฟ้าจึงเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับไฟฟ้าจึงต้องมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัย เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร ดังนั้นทางกระทรวงจึงได้กำหนดให้นายจ้างต้องส่งลูกจ้างที่ต้องทำงานกับไฟฟ้าเข้าร่วมการอบรมไฟฟ้านั่นเอง

อบรมไฟฟ้า เรียนอะไรบ้าง

การอบรมไฟฟ้ามีเนื้อหาหลักที่ต้องเรียนคือการตัดแยกพลังงาน การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเนื้อบางส่วนนั้นเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้ากันได้เลยทีเดียว การอบรมนอกจากจะมีในส่วนของทฤษฎีแล้วยังมีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัตินี้จะมีผู้ฝึกสอนดูแลและชี้แนะอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีการทำงานมีความเสี่ยงอื่นประกอบอยู่ด้วย เช่น การทำงานบนที่สูงฯลฯ อาจมีหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมที่ต้องอบรมเพื่อให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงของงานที่ทำ

อบรมไฟฟ้า เหมาะสมกับใครบ้าง

ลูกจ้างทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกับไฟฟ้าจะต้องผ่านการอบรมไฟฟ้าด้วยเนื้อหาและระยะเวลาอบรมตามที่กระทรวงกำหนด เช่น ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง  ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เป็นต้น หรือบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้เพื่อเริ่มต้นอาชีพช่างไฟก็สามารถเข้ารับการอบรมไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน

                การอบรมไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นายจ้างต้องส่งลูกจ้างที่ต้องทำงานกับไฟฟ้าทุกคนเข้ารับการอบรม เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจที่ต้องในการทำงาน มีความพร้อมในการรับมือกับอุบัติเหตุไฟช็อต ช่วยป้องกันการเกิดออุบัติและลดความรุนแรงของสถถานการณ์ได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

หลักสูตรการทำงานกับไฟฟ้า

ใครบ้าง-ที่ต้อง อบรมไฟฟ้า

“ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษา หรือ หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกันกับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้า

การตัดแยกระบบพลังงาน อบรมไฟฟ้า

หลักสูตรอบรมไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนด

หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558 ข้อ ๓ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้ 

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 

(๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น การทํางานในที่สูง การทํางานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลา การฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กําหนดไว้

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ ลูกจ้างรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์การอบรมไฟฟ้า

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมไฟฟ้า

พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือผู้ที่สนใจ

 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล –  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง –  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม