หลักสูตรอบรมนั่งร้าน
ลดราคา 50%

เรียนรู้มาตรฐานนั่งร้านชนิดต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งจริงกับอุปกรณ์ของจริงไม่ว่าจะเป็นนั่งร้านอังกฤษ (BS) นั่งร้านญี่ปุ่น และนั่งร้านชนิดอื่นๆ สถาบันฝึกของเราพร้อมเปิดรับอบรมนั่งร้านทุกชนิด และมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักเกี่ยวกับ นั่งร้าน ซึ่งเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมแซม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานขึ้นไปในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม และจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โครงสร้างนี้จะถูกนำมาใช้เมื่อจำเป็นและเมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ นั่งร้านนี้จะถูกรื้อถอนตามที่กำหนด

 

ซึ่งบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุงานก่อสร้าง มักจะมาจากนั่งร้านเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง ทำให้มีการจัดอบรมนั่งร้าน เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากนั่งร้านให้น้อยลง

ความสำคัญนั่งร้าน
หลักสูตรนั่งร้านทุกชนิด

หลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน อย่างมืออาชีพ

การจัดอบรมนั่งร้าน เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานตามลักษณะงาน รวมถึงวิธีการติดตั้งนั่งร้านแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง วิธีการเช็คตรวจสอบสภาพนั่งร้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ทุกครั้ง โดยหลักสูตรเราเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นจริง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานกับนั่งร้านหรือค้ำยัน รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจง ให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงาน ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

หากไม่ได้เข้าอบรมนั่งร้าน จะมีบทลงโทษอย่างไร

บทกําหนดโทษ : มาตรา 16 แห่ง พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554

มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

กฎหมายนั่งร้าน

เข้าใจถึงกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆเกี่ยวกับมาตรฐานนั่งร้าน ที่กำหนดไว้

Scaffolding

เทคนิคติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน

เรียนรู้เทคนิคการติดตั้งและรื้นถอนนั่งร้าน ชนิดต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมสาธิตและมีอุปกรณ์นั่งร้านให้ฝึกติดตั้งจริง

ฝึกใช้อุปกรณ์ PPE

การอบรมของเรามีอุปกรณ์ PPE ให้ผู้อบรมได้ทดลองใช้จริง ตามสถานการณ์ต่างๆที่ต้องปฏิบัติงาน

การตรวจสอบนั่งร้าน

สอนการตรวจสอบนั่งร้าน จุดที่ต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้นั่งร้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุ

การอบรมนั่งร้านเหมาะกับใครบ้าง

หลักสูตรการอบรมนั่งร้านเหมาะสำหรับนายจ้างหรือลูกจ้าง ทีทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน ซึ่งมักจะเห็นอยู่บ่อยๆในงานก่อสร้าง งานซ่อมแซม งานทำความสะอาด และงานอื่นๆที่มีการใช้นั่งร้านเพื่อปฏิบัติงานพื้นที่สูง ซึ่งต้องมีการจัดอบรมนั่งร้านให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลและองค์กรมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการทำงาน ตัวอย่างตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนั่งร้านดังนี้ 

ผู้ปฏิบัติงานนั่งร้าน
ผู้ทำงานกับนั่งร้าน

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตรการทำงานกับนั่งร้าน หลักสูตร 1 วัน

จากราคาปกติ : 28,000

เหลือราคา: 21,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 40 ท่าน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

อบรมการทำงานกับนั่งร้าน 2 วัน

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองว่ามีระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยืนยันว่าองค์กรดำเนินการอย่างมีระเบียบและสามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ISO 9001

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

ประเภทนั่งร้านที่เปิดอบรม

ติดตั้งนั่งร้านแบบญี่ปุ่น

การติดตั้งและการตรวจนั่งร้าน แบบญี่ปุ่น ( 12 ชม. 2 วัน)

นั่งร้านแบบญี่ปุ่นเป็นหนึ่งมีข้อดีที่น่าสนใจในหลายด้านเมื่อเปรียบเทียบกับนั่งร้านประเภทอื่น ๆ เช่น การลดเวลาในการสร้าง, น้ำหนักที่เบา, และความสะดวกในการเคลื่อนย้าย แต่ไม่ค่อยแข็งแรงทำให้เกิดอุบัติเหตุ 

ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านชนิดญี่ปุ่น ฝึกปฏิบัติจริงปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร >

หลักสูตร การติดตั้งและการตรวจนั่งร้าน แบบ BS ( 12 ชม. 2 วัน)

นั่งร้านอังกฤษ หรือ นั่งร้าน BS (British Standard) เป็นนั่งร้านที่มี ท่อ ข้อต่อตามมาตรฐานอังกฤษที่กำหนดไว้ มักใช้ในงานก่อสร้าง มักพบปัญหาเรื่องเทคนิคการต่อเนื่องจากค่อนข้างซับซ้อน

ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านชนิดท่อประกอบ นั่งร้าน BS หรือ นั่งร้านอังกฤษ

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร >

ปฏิบัตินั่งร้าน BS

ตัวอย่างการฝึกอบรมและอุปกรณ์สำหรับการฝึกจริง

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบ

หลักสูตรการติดตั้งและการตรวจนั่งร้าน แบบ BS และ ญี่ปุ่น ( 12 ชม. 2 วัน)

ปทุมธานี รังสิต

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
นั่งร้าน (BS)
18-19 ก.ค 67
3,500
นั่งร้าน (BS)
19-20 ส.ค 67
3,500

ชลบุรี บางแสน

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
นั่งร้าน (BS)
26-27 มิ.ย 67
3,500
นั่งร้าน (ญี่ปุ่น)
26-27 มิ.ย 67
3,500

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

นั่งร้าน

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรนั่งร้าน

ข้อดี อบรมนั่งร้าน
เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

การอบรมนั่งร้านสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องการติดตั้งนั่งร้าน และ ปรับแต่งนั่งร้านอย่างถูกต้อง รวมถึงเรียนรู้เทคนิคในการตรวจสอบนั่งร้านเพื่อทราบถึงปัญหา และ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น นอกจากนี้ การอบรมนั่งร้านยังสามารถเป็นโอกาสในการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และ การทำงานร่วมกับทีมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว

ภาพบรรยากาศอบรมนั่งร้าน Safetymember

ลูกค้าอบรมนั่งร้าน เซฟตี้เมมเบอร์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมนั่งร้านกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

เราสามารถแบ่งนั่งร้านออกได้ 6 ประเภทซึ่งมีดังนี้

 • นั่งร้านไม้ไผ่
 • นั่งร้านเสาเรียงเดียว
 • นั่งร้านเสาเรียงคู่
 • นั่งร้านแบบใช้เหล็กท่อประกอบ
 • นั่งร้านแบบแขวนยื่น
 • นั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนั่งร้านสามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุต่าง ๆ และอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อคนและทรัพย์สิน สาเหตุที่พบบ่อยสามารถรวมได้ดังนี้

 • การติดตั้งไม่ถูกต้อง
 • การบำรุงรักษาไม่สม่ำเสมอ
 • การใช้งานไม่ถูกต้อง
 • บรรทุกน้ำหนักเกิน
 • ผู้ปฏิบัติงานนั่งร้านขาดการอบรมและความรู้เกี่ยวกับนั่งร้าน
 • สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศและสภาพอากาศที่แปรปรวน สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ปัจจุบันอบรมนั่งร้านเราเปิดแบบอินเฮ้าส์และแบบบุคคลทั่วไป

 • แบบอินเฮ้าส์ : คุณสามารถติดต่อรายละเอียดกับเราได้ที่ 064-958-7451 (คุณแนน)  หรือผ่านช่องทางไลน์
 • แบบบุคคลทั่วไป : สามารถกดลงทะเบียนได้ตามวันและสถานที่ที่คุณต้องการ –> ดูแผนอบรมได้ที่นี่ 

โดยเราเปิดสอนนั่งร้าน 2 ประเภทคือ : นั่งร้าน BS และ นั่งร้านญี่ปุ่น

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member