by prawit

อบรมนั่งร้าน ลดสูงสุด 50%

อบรมนั่งร้าน 2023

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานกับนั่งร้านหรือค้ำยัน รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจง ให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงาน ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

บทกําหนดโทษ : มาตรา 16 แห่ง พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตรการทำงานกับนั่งร้าน หลักสูตร 1 วัน

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 14,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 40 ท่าน

หมดเขต 30 กันยายน 2566

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

** มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

สอบถามเพิ่มเติม >

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมนั่งร้าน (อินเฮ้าส์)

อบรมนั่งร้านญี่ปุ่น

การติดตั้งและการตรวจนั่งร้าน แบบ ญี่ปุ่น ( 12 ชม. 2 วัน)

เรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านชนิดญี่ปุ่น ฝึกปฏิบัติจริงปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

อบรมนั่งร้านท่อประกอบ นั่งร้าน BS

หลักสูตร การติดตั้งและการตรวจนั่งร้าน แบบ BS ( 12 ชม. 2 วัน)

เรียนรู้การติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านชนิดท่อประกอบ นั่งร้าน BS หรือ นั่งร้านอังกฤษ

ข้อดี อบรมนั่งร้าน
เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

การอบรมนั่งร้านสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องการติดตั้งนั่งร้าน และ ปรับแต่งนั่งร้านอย่างถูกต้อง รวมถึงเรียนรู้เทคนิคในการตรวจสอบนั่งร้านเพื่อทราบถึงปัญหา และ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น นอกจากนี้ การอบรมนั่งร้านยังสามารถเป็นโอกาสในการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และ การทำงานร่วมกับทีมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐาน ISO 9001

คำถามที่พบบ่อย

  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • บริษัทผู้รับเหมา
  • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ใบเซอร์มีอายุ 3 ปี

กฎหมายระบุให้นายจ้างจะต้องจัดอบรมนั่งร้านให้ลูกจ้างก่อนเริ่มงานให้มัความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทำงานให้เกิดความปลอดภัย

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเริ่มทำงาน

หลักสูตรมาตรฐาน ตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้าน

อบรมการติดตั้งนั่งร้าน เมมเบอร์

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสามสิบคน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

พรบ.ความปลอดภัย 2554  นายจ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

อุปกรณ์การฝึกมาตรฐาน

Scaffolding Training 2023

มาตรฐานการทำงานกับนั่งร้านอย่างปลอดภัย

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

ติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบ

หลักสูตรการติดตั้งและการตรวจนั่งร้าน แบบ ญี่ปุ่น ( 12 ชม. 2 วัน)

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
ติดตั้ง และ ตรวจสอบ นั่งร้าน (BS)
8-9 พฤศจิกา

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member