หลักสูตรอบรม จป เทคนิค
ลดราคา 40%

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) โดยสถาบันการฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

จป. เทคนิค คือใคร

จป.เทคนิค หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค  คือ ลูกจ้างที่ถูกบริษัทส่งไปอบรมเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด โดยรับผิดชอบในการดูแลและบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในบริษัท

อบรมจป เทคนิค
ใครคือจป เทคนิค

หลักสูตร จป แบบ In House

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

อบรมจป บริหาร

จป บริหาร

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม BBS

จป เทคนิค

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

หลักสูตร คปอ

คปอ.

เรียนรู้หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ ในการทำงาน

อบรมจป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ แบบบุคคลทั่วไป และ อินเฮ้าส์

หลักสูตรจป. เทคนิค ตามกฎหมาย

หลักสูตรอบรมจป. เทคนิค จัดขึ้นเพื่อเน้นไปที่การสร้างแผนและประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดการกับสารเคมีอันตราย, การตรวจสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะที่มีความเสี่ยงสูง, หรือการพัฒนาแผนการปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะ โดย จป.เทคนิค มักมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้าน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในองค์กรนั้น ๆ

อบรม จป เทคนิค
สถานีน้ำมัน
งานก่อสร้าง

สถานประกอบการใดบ้างต้องมี จป. เทคนิค

จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการ โรงงานคลังสินค้า, ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง, ขนส่งสินหรือสินค้า และสถานีบริการน้ำมัน  โดยประเภท จป. เทคนิค ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้าง

อบรม คปอ ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวงตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 safety member 2565 safety member
คลิกขยายภาพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม จป. เทคนิค

ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีมาตราที่ 13 ที่ระบุไว้ว่านายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และบุคลากรตามข้อบัญญัติดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยบัญญัติมาตรา 9 วรรคสองและมาตรา 10 ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ทำให้นายจ้างต้องแต่งตั้งให้มี จป. ระดับเทคนิคเมื่อมีจำนวนลูกจ้างครบตามกำหนดในแต่ละกิจการภายใน 180 วันนับตั้งแต่มีลูกจ้างครบจำนวน ซึ่งก่อนจะเป็นจป. ไม่ว่าจะเป็น จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, คปอ. จนกระทั่ง จป. เทคนิค ต้องผ่านการอบรมจป. ระดับนั้นๆก่อนถึงจะสามารถทำงานในตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง 

หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีบทลงโทษอย่างไร

จากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 56 ระบุว่า นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำไมต้องอบรม จป กับ Safety Member

กรมแรงงาน logo

ได้รับการรับรองการจากกรมสวัสดิการ

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจการเรียน

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรอบรม จป เทคนิค

เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสอนแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานระดับเทคนิค โดยเน้นการรู้จักค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวิเคราะห์ การสอบสวน อย่างมืออาชีพ

การปฎิบัติงานของจป.เทคนิค

จป.เทคนิค

เริ่มต้น 5,900 / ท่าน

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

รังสิต-ทียูโดม-ม.ธรรมศาสตร์

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป เทคนิค
19-23 ส.ค
7,300
register1
จป เทคนิค
16-20 ก.ย
7,300
register1
จป เทคนิค
15-19 ต.ค
7,300
register1

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป เทคนิค
26-30 ส.ค
5,900
register1
จป เทคนิค
23-27 ก.ย
5,900
register1
จป เทคนิค
25-29 พ.ย
5,900
register1

หน้าที่ของ จป.เทคนิค มีอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการำทงานระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) มีบทบาทสำคัญในการดูแลและปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ความเสี่ยง ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับพนักงานหรือคนในองค์กรที่ทำงาน

โดยมีหน้าที่หลักตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ตรวจสอบการได้รับบาดเจ็บ
จป.เทคนิค วางแผนความปลอดภัยให้ลูกจ้าง
การปฎิบัติงานของจป.เทคนิค

หน้าที่ของจป. เทคนิคเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้างในสถานที่ทำงาน และส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการทำงานของพวกเขาและผู้อื่นในสถานที่ทำงานโดยจป.เทคนิค ต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำ ตามเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชม.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรม จป

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม จป กับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเรามีหลักสูตรอบรม จป ที่เปิดคือ 

คุณสมบัติผู้ทำงาน จป. เทคนิคต้องมีคุรสมับติข้อใดข้อหนึ่งของ 3 ข้อดังนี้

  1. ผ่านการฝึกอบรม จป เทคนิคหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  2. เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
  3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 18 หรือข้อ 21 (โดยข้อ 18 คือ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง ใส่ส่วนของข้อ 21 คือคุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการทดสอบหลังการอบรม โดยมีเกณฑ์ 60% ขึ้นไป (หากไม่ผ่านจะไม่ได้รับวุฒิบัตร) โดยใช้ระยะเวลา 14 วันหลังจากการประกาศผ่านการทดสอบ

ในการอบรม จป.เทคนิคมีทั้งหมด 6 หมวดวิชารวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งการเเรียนออกเป็น 5 วัน

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member