04.

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

Fire pump Check

บริการทีมวิศวกรตรวจสอบระบบดับเพลิง พร้อมออกใบรับรองการตรวจสอบ และ ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิงโดยผู้เชี่ยวชาญ ลดราคา 40%

เพิ่มเพื่อน

บริการตรวจระบบดับเพลิง 2023 safetymember
การตรวจสอบระบบดับเพลิง

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบดับเพลิง

หากพูดถึงอุบัติที่มักจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นั่นก็คือ ‘เหตุอัคคีภัย’ หรือเพลิงไหม้ เนื่องด้วยภายในโรงงานอุตหกรรมต่างๆ มีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการเกิดเพลิงไหม้ อาทิเช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ลักษณะงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ‘ระบบดับเพลิง’ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งไม่เพียงแค่โรงงานอุตสหกรรมเท่านั้น แต่ระบบดับเพลิงนี้ยังจำเป็นกับอาคารสถานที่โดยทั่วไปอีกด้วย

ข้อดีของการติดตั้งระบบดับเพลิงคือทำให้สามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที ช่วยลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจำเป็นที่จะต้องหมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบดับเพลิงและอุปกรณ์อยู่เสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพที่สุด

บริการ ตรวจสอบระบบดับเพลิง

รายการสำคัญในการตรวจสอบระบบดับเพลิง

ในการตรวจสอบระบบดับเพลิงทุกครั้ง นอกจากตรวจเช็คการทำงานของระบบแล้ว ยังต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอีกด้วย โดยมีรายการสำคัญในการตรวจ ดังนี้

  • ตรวจห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
  • ตรวจสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ต้นกำลังและชุดขับเคลื่อนระบบดับเพลิง
  • ปั๊มรักษาความดันระบบดับเพลิง
  • ระบบท่อ วาล์ว และมาตรวัดผล
  • หัวรับน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง
  • ตรวจสอบอุณภูมิและความร้อนในระบบ

ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง Performance test ตามมาตรฐาน NFPA

ผลการตรวจและทดสอบโดยอา้งอิงมาตรฐานEIT,NFPA (บางส่วน) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ คู่มือการใช้งานของ อปุกรณ์ ตาม พรบ.โรงงานได้กำหนดไว้ว่าการออกแบบจะต้องอ้างอิงมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pump for Fire Protection 2013 Edition

  • NFPA 22 Standard for Water Tank for Private Fire Protection 2013 Edition

  • NFPA 31 Standard for the installation of Oil-Burning Equipment 2001 Edition

Performance Curve ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง

องค์กรใดที่ควรตรวจสอบระบบดับเพลิง

อาคาร และ สถานประกอบการ 2 ชั้นขึ้นไป

อาคาร และ สถานประกอบการ 2 ชั้นขึ้นไป

ตามมาตรการของกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2555 ได้ระบุไว้ว่า อาคาร สำนักงาน บ้านเรือน ร้านค้าหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ ในสถานที่มีความเสี่ยงและมี 2 ชั้นขึ้นไป ควรมีการระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 เครื่อง และระบบดับเพลิงในอาคาร โดยจะต้องมีการติดตั้งถังดับเพลิง 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร (ควรมีมากกว่า 1 เครื่องในแต่ละชั้น) และต้องทำการตรวจสอบระบบดับเพลิงอยู่เสมอ

อาคารสูงเกิน 23 เมตร

อาคารสูงเกิน 23 เมตร

คอนโดมิเนียม สำนักงาน และอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร และมีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่า ต้องมีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงในอาคารในทุกๆ ชั้น โดยควรมีถังดับเพลิง 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร และต้องมีการตรวจสอบระบบดับเพลิงให้มีความพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

ตามกฎหมายและกรมธรรม์การประกันภัยอัคคีภัย และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสอบระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และทุกๆ ปีจะต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงาน รวมถึงดำเนินการซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้