อบรม JSA เรียนเทคนิคการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานอย่างมืออาชีพ

by prawit

อบรม JSA ลดสูงสุด 40%

การอบรม JSA

การอบรม JSA: การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

 

การอบรม JSA (Job Safety Analysis) เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของงานที่ทำในสถานที่ทำงาน โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนของงานเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นให้มีประสิทธิภาพ

 

JSA เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการส่งเสริมการทำงานที่ปลอดภัย โดยช่วยให้ทุกคนที่เข้าทำงานในสถานที่ทำงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนามาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงาน

การประมวลผล JSA มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การจำแนกขั้นตอนงาน 2) การจำแนกความเสี่ยง และ 3) การกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง

1. การจำแนกขั้นตอนงาน (Job Breakdown)

ขั้นตอนแรกของ JSA เป็นการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่ชัดเจน โดยในขั้นตอนนี้จะทำการบันทึกขั้นตอนการทำงานทุกรายละเอียด รวมถึงเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ และสภาพแวดล้อมที่ทำงาน นักงานจะต้องมีความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานที่ถูกนำเสนอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

2. การจำแนกความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนที่สองของ JSA เป็นการทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของงาน โดยการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งทางกายภาพ จิตใจ และสภาพแวดล้อม นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยในการระบุและจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญ โดยในกระบวนการนี้จะนำเสนอคำแนะนำที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง (Control and Prevention Measures)

ขั้นตอนสุดท้ายของ JSA เป็นการกำหนดมาตรการที่จะช่วยในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่ถูกจำแนกไว้ในขั้นตอนที่สอง มาตรการนี้อาจ包  ึกรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน หรือการเพิ่มความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม

การอบรม JSA มีความสำคัญมากในการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของงานที่ทำ โดยการให้ทุกคนในทีมทำงานมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการอบรม JSA

 1. เพิ่มความตระหนักทางด้านความปลอดภัย: การอบรม JSA ช่วยในการเพิ่มความตระหนักในทีมทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และวิธีการป้องกัน
 2. ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต: การทำ JSA ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียทางชีวิตในที่ทำงาน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน: การประเมินและลดความเสี่ยงที่มีทุกขั้นตอนของงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานโดยทำให้ทุกคนรู้วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 4. เพิ่มความมั่นใจของทีมทำงาน: การทำ JSA ช่วยเพิ่มความมั่นใจของทีมทำงานในการทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง
 5. ประหยัดทรัพยากร: การป้องกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการสูญเสียทางทรัพย์สิน

การอบรม JSA เป็นการลงมือทำที่สำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยทำให้ทุกคนในทีมทำงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนามาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงาน ทำให้การทำงานทุกๆ วันเป็นไปอย่างมีความปลอดภัยและมั่นใจ

หลักการและเหตุผลของ Job Safety Analysis (JSA)

Job Safety Analysis (JSA) เป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การทำงานในสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยการให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนั้นๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงทางความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และมีมาตรการควบคุมในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นที่มาของการประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดจากงานนั้นๆ

หลักการของ Job Safety Analysis (JSA)

 1. การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆ: การทำ JSA นั้นจะให้การสำรวจและแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนที่เข้าทำงานมีความเข้าใจถึงงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง: หลังจากแบ่งขั้นตอนงานเป็นขั้นตอนย่อยแล้ว ทีมทำงานจะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งทางกายภาพ จิตใจ และสภาพแวดล้อม
 1. การกำหนดมาตรการควบคุม: หลังจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ทีมทำงานจะกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นให้มีประสิทธิภาพ

เหตุผลของ Job Safety Analysis (JSA)

 1. ป้องกันอุบัติเหตุ: JSA ช่วยในการระบุและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 1. เพิ่มความมั่นใจ: ทีมทำงานที่ได้รับการอบรม JSA มีความมั่นใจในการทำงานที่มีความปลอดภัย และรู้วิธีการป้องกันความเสี่ยง
 1. เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน: การวิเคราะห์งานทำให้ทราบถึงขั้นตอนที่มีความเสี่ยง ทำให้สามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. เพิ่มความรับผิดชอบ: การทำ JSA ทำให้ทุกคนรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของงานที่ทำ และเรียนรู้วิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 1. เป็นแนวทางในการอบรม: JSA เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการอบรมทีมทำงานในการทำงานที่มีความปลอดภัย ช่วยในการเพิ่มความรู้และทักษะของทีมงานทั้งหมด
 1. ปรับปรุงบรรยากาศทางความปลอดภัย: การทำ JSA ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลอดภัย และสร้างการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น

การทำ Job Safety Analysis เป็นการลงมือทำที่สำคัญที่มุ่งไปที่การปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยทำให้ทุกคนในทีมทำงานมีความเข้าใจและตระหนกถึงความเสี่ยงทางความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนามาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงาน ทำให้การทำงานทุกๆ วันเป็นไปอย่างมีความปลอดภัยและมั่นใจ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member