อบรม JSA เรียนเทคนิคการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานอย่างมืออาชีพ

by prawit

อบรม JSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ลดราคา 40%

หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA

การอบรม JSA (Job Safety Analysis) เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของงานที่ทำในสถานที่ทำงาน โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนของงานเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นให้มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการที่นายจ้างจัดให้มีการอบรม JSA จึงมีความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมการทำงานที่ปลอดภัย โดยช่วยให้ทุกคนที่เข้าทำงานในสถานที่ทำงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนามาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงาน

ทีมวิทยากร

เรามีทีมวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

ปฏิบัติจริง

การอบรมของเราเน้นการลงมือปฏิบัติจริงทุกคนที่ร่วมอบรม มีการทำ Workshop ยกตัวอย่างกรณีศึกษา

มอบวุฒิบัตร

เมื่อคุณผ่านการอบรมหลูกสูตรความปลอดภัยของเรา คุณได้จะรับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันการผ่านอบรม

คู่มือเรียน

เรามีเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลด ได้ตลอด 24 ชม.

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. พื่อเสริมความตระหนักให้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน

 2. เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรมในเรื่องของเทคนิค JSA และสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาและวิเคราะห์วิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการประเมินความเสี่ยง

 4. เพื่อเสริมความสามารถให้แก่ผู้เข้าอบรมในการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้งานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, พนักงานระดับปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น : 1-30 ท่าน

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล : ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง, แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่ได้จากการอบรม : วุฒิบัตรยืนยันการผ่านอบรม, คู่มือการเรียน

อบรม JSA ช่วยลดอุบัติเหตุอย่างไร?

การลดลงของอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานนั้นเป็นผลมาจากการอบรม JSA ที่ช่วยเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจให้กับพนักงาน เมื่อพนักงานเข้าใจถึงความเสี่ยงและวิธีการป้องกัน พวกเขาจะมีสติปัญญาในการระบุและป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อมาจะส่งผลในการลดลงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

การทำ JSA ที่เป็นระบบและต่อเนื่องยังช่วยให้องค์กรมีสถิติการลดลงของอุบัติเหตุที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ดีขึ้นโดยรวม

การประมวลผล JSA มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน

การอบรม JSA มีความสำคัญมากในการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของงานที่ทำ โดยการให้ทุกคนในทีมทำงานมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินมาตรฐานความปลอดภัย JSA
01

การจำแนกขั้นตอนงาน (Job Breakdown)

แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่ชัดเจน โดยในขั้นตอนนี้จะทำการบันทึกขั้นตอนการทำงานทุกรายละเอียด รวมถึงเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ และสภาพแวดล้อมที่ทำงาน พนักงานจะต้องมีความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานที่ถูกนำเสนอ เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป

02

การจำแนกความเสี่ยง (Risk Assessment)

ทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของงาน โดยการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งทางกายภาพ จิตใจ และสภาพแวดล้อม นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยในการระบุและจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญ โดยในกระบวนการนี้จะนำเสนอคำแนะนำที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03

การกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง (Control and Prevention Measures)

ขั้นตอนสุดท้ายของ JSA เป็นการกำหนดมาตรการที่จะช่วยในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่ถูกจำแนกไว้ในขั้นตอนที่สอง มาตรการนี้อาจรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน หรือการเพิ่มความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม

หากคุณสนใจอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA ติดต่อได้ที่นี่

ประโยชน์ของการอบรม JSA

 1. เพิ่มความตระหนักทางด้านความปลอดภัย: การอบรม JSA ช่วยในการเพิ่มความตระหนักในทีมทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และวิธีการป้องกัน
 2. ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต: การทำ JSA ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียทางชีวิตในที่ทำงาน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน: การประเมินและลดความเสี่ยงที่มีทุกขั้นตอนของงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานโดยทำให้ทุกคนรู้วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 4. เพิ่มความมั่นใจของทีมทำงาน: การทำ JSA ช่วยเพิ่มความมั่นใจของทีมทำงานในการทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง
 5. ประหยัดทรัพยากร: การป้องกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการสูญเสียทางทรัพย์สิน

การอบรม JSA เป็นการลงมือทำที่สำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยทำให้ทุกคนในทีมทำงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนามาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงาน ทำให้การทำงานทุกๆ วันเป็นไปอย่างมีความปลอดภัยและมั่นใจ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรม JSA

ไม่ว่าองค์กรใดก็ตามที่มีลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุควรส่งลูกจ้างเข้าอบรม JSA เพื่อความปลอดภัยการทำงานทุกคน ตัวอย่างองค์กรเช่น

 • บริษัทผู้รับเหมา
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
 • โรงงานอุตสาหกรรม

หลักที่มักใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงใช้ หลัก PEME ซึ่งเป็น 4 สิ่งที่เราต้องพิจารณามีดังนี้

1.P (People) = คน คือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน มีสิ่งต่าง ๆ ที่สัมผัสแล้วอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

 • ดูว่าสิ่งให้ทำให้เกิดบาดเจ็บ เจ็บป่วยเครียด และเมื่อยล้า
 • พนักงานมีโอกาสเสี่ยงอันตรายจุดใดบ้าง

2.E (Equipment) = อุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักรในสถานที่ทำงาน มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ดังนั้น เราจำเป็นต้องทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว 

 • เช็คอันตรายจากการใช้เครื่องมือ
 • มีอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในการใช้เครื่องมือ
 • เช็คว่าอุบัติเหตุสามารถส่งผลต่ออันตรายอื่นๆอย่างไร

3.M (Material) = วัสดุ การใช้วัสดุในการผลิตหรือการทำงานมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและคุณภาพของงาน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับสารเคมี วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความอันตราย ดังนั้น เราต้องการทราบถึงความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งานวัสดุดังกล่าว

 • เช็ควัตถุดิบสามารถก่อให้เกิดอันตรายอะไรได้บ้าง 
 • ดูปัญหาการเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • เช็คว่าปัญหาที่เกิดจากวัสดุส่งผลกระทบอย่างไรต่อไป

4.E (Environment) = สิ่งแวดล้อม  สถานที่การทำงานที่ไม่เหมาะสมมีผลต่อความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้

 • เช็คความสะอาดของพื้นที่ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพื้นที่สกปรกไม่เป็นระเบียบ
 • ตรวจสภาพแวดล้อม เสียง แสง ความร้อน ความเย็น รังสี ความสั่นสะเทือน และอากาศให้เหมาะสม
 • เช็คว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลต่ออันตรายอื่นๆอย่างไร

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม กับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member