อบรม JSA ลดสูงสุด 40%

หากเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานขณะปฏิบัติงาน นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของพนักงานแล้ว กระบวนการทำงานอาจหยุดชะงัก พนักงานรายอื่นก็เสียกำลังใจจนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ หากเป็นอุบัติเหตุรุนแรง อาจมีการทยอยลาออกจากงานตามมาได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานประกอบการที่ต้องคอยควบคุมดูและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ดี หนึ่งในวีที่ทำได้ง่ายคือการจัดการอบรม JSAให้กับพนักงานนั่นเอง

การอบรม JSA

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA) คือการวิเราะห์งานเพื่อค้นหาอันตรายและค้นหามาตรการในการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนั้นๆขึ้น โดยปกติแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • เลือกงาน (Select) ที่ต้องการวิเคราะห์
  • แตกงาน (Step) เพื่อการวิเคราะห์ที่เป็นลำดับขั้นตอน
  • ค้นหาอันตราย (Identify) ที่อยู่ในการทำงานแต่ละขั้นตอน
  • พัฒนา (Develop) ค้นหาหรือพัฒนาวิธีการทำงานที่ปลอดภัยจากอันตรายที่ค้นพบ

ทำไมต้องอบรม JSA

การทำงานเสี่ยงอันตรายในสมัยก่อนนั้นไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่ดีพอมารองรับ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ทำให้แต่ก่อนเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงานอยู่บ่อยครั้ง แต่ข้อมูลในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา สถิติเหล่านี้มีแนวโน้มลดลงเพราะองค์กรมีมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาหรือตรวจสอบอันตรายจากการทำงาน โรงงาน/เครื่องจักร/อุปกรณ์ป้องกันมีการก่อสร้างหรือออกแบบติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกคน มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยดูแลและให้คำปรึกษา รวมถึงคอยตรวจตราการทำงานของพนักงานเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงาน

มาตรการรับมือที่ดีเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) ซึ่งหากมีการอบรมหลักสูตร JSA ให้กับพนักงาน เหล่าพนักงานก็จะตระหนักในอันตรายจากการทำงานและได้ทราบถึงแนวทางการค้นหาอันตรายอย่างถูกต้อง ผลลัพธ์คือโรงงานหรือสถานประกอบจะสามารถควบคุมหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลดีก็จะตกอยู่กับผู้ประกอบการเอง เพราะเมื่ออุบัติเหตุน้อยลง การดำเนินงานก็จะเป็นไปอย่างปกติ ไม่มีปัญหาหยุดชะงัก พนักงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ เพราะสุขภาพร่างกายและจิตใจนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง ดังนั้นการอบรม JSA ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่ตอบโจทย์ สำหรับผู้ประกอบการรายที่มองว่าการอบรมแบบนี้ไม่น่าลงทุน ขอบอกว่ากำลังคิดผิด อย่ารอจนกว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียก่อน เพราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย กลายเป็นเสียน้อยเสียยาก เสียมมากเสียง่ายนั่นเอง