คุณสมบัติผู้เข้า อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค

by prawit
104 views
คุณสมบัติผู้เข้า อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค

จป. เทคนิค เป็นตำแหน่งหรือบทบาททางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน บุคคลในตำแหน่งนี้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรหรือสถานที่ทำงานเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานนั้น

หลักการและเหตุผล อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๐ พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอุบัติเหตุ จำนวน  ๑๔๕ ครั้ง แบ่งได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย จำนวน ๑๐๕ ครั้ง, การระเบิด จำนวน ๕ ครั้ง, สารเคมีรั่วไหล จำนวน ๑๕ ครั้ง,  อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร จำนวน ๑๔ ครั้งและ อื่นๆ จำนวน ๘ ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน, ๒๕๖๐) จากสถิติข้างต้นนี้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ สามารถดำเนินการบริหารจัดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้โดยนำหลักการหรือแนวทางมาตรฐานกฎหมายต่างๆเข้ามาดำเนินการ อาทิเช่น

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  บังคับให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(๑) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(๒) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(๕) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(๖) โรงแรม

(๗) ห้างสรรพสินค้า

(๘) สถานพยาบาล

(๙) สถาบันทางการเงิน

(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(๑๓) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

อบรม คปอ ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวงตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 safety member 2565 safety member

สถานประกอบกิจการตาม (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 – 49 คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทํางานระดับเทคนิคอย่างน้อย 1 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม จป เทคนิคเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง เว้นแต่มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพอยู่แล้ว

การเป็นจป.เทคนิคต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

การเป็นจป.เทคนิคต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้

(1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

(2) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานและผ่านการฝึกอบรมจป.เทคนิค ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

วัตถุประสงค์การอบรม จป เทคนิค

1) เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป เทคนิค

พนักงานระดับเทคนิคที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงาน ให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ในส่วนงานนั้น

จำนวนผู้อบรม/รุ่น : 1-60 ท่าน/รุ่น

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล :  ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100% จำนวน 18 ชั่วโมง

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม

สรุป

การเป็น จป. เทคนิค มี 2 วิธี คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีการสาขาอาชีวอนามัย หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมจป.เทคนิค โดยต้องผ่านการอบรมจป.หัวหน้างานมาก่อนเข้าอบรมจป.เทคนิค ปฏิบัติงานให้เป็นจป. เทคนิคเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานและทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

 

หลักสูตรอบรมจป ที่น่าสนใจ :

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member