by prawit

อบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ

Fire Watch Man

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือบุคคลที่มีความรู้ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ มีทักษะในการวางแผนงานเพื่อควบคุมอันตรายจากไฟไหม้ได้ปลอดภัย สามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง และ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ ก่อนเริ่มทำงาน

Fire Watch Man

บุคคลทั่วไป
ราคา 3,000 บาท/ท่าน

เรียนรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ และ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ แบบบุคคลทั่วไป

แบบอินเฮ้าส์
1 รุ่น 14,000 บาท

จากราคาปกติ : 18,000

หมดเขต 30 กันยายน 2566

** มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

สอบถามเพิ่มเติม >

ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและประกาย อาทิเช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจียร ฯลฯ ที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความระมัดระวังและความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน อันอาจสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ ทรัพย์สิน หรือร้ายแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิต

ทว่าในขณะปฏิบัติงานนั้น ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะระแวดระวังเหตุไม่คาดฝันได้ทันท่วงที หน้าที่ ‘ผู้เฝ้าระวังไฟ’ (Fire watch man) จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลความปลอดภัยและวางแผนป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน เมื่อใดก็ตามที่สังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น มีประกายไฟตกกระทบวัตถุไวไฟ ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีด้วยการสั่งหยุดปฏิบัติงาน หรือเมื่อระบบป้องกันอัคคีภัยเกิดการชำรุดเสียหายหรือทำงานขัดข้อง ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะต้องทำหน้าที่คอยสังเกตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแทนระบบป้องกันอัคคีภัยที่ไม่ทำงาน เป็นต้น

หน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

Fire watcher

"

Fire watcher

หน้าที่ ผู้เฝ้าระวังไฟ

ทั้งนี้ ผู้เฝ้าระวังไฟ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเฝ้าระวังไฟ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝน ดังนั้นแล้ว ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟจึงจำเป็นจะต้องได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง

ฝึกดับไฟประเภท B

ไฟจากของเหลวติดไฟ

ฝึกเข้าระงับเหตุปิดแก๊ส

การดับไฟจากก๊าซติดไฟ

PPE ดับเพลิง

ฝึกสวมใส่ PPE ชนิดต่างๆ

เรียนรู้การเป็นผู้เฝ้าระวังไฟมืออาชีพ

ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • สำรวจและประเมินความเสี่ยง อันอาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงคิดวางแผนและหามาตรการควบคุมสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • เตรียมความพร้อมทีมงาน โดยจะต้องจัดทีมเฝ้าระวังไฟกระจายไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ควบคุมแหล่งความร้อนและประกายไฟ ปัจจัยสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • หมั่นตรวจสอบสารเคมีที่มีคุณสมบัติไวไฟอย่างเข้มงวด หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพราะสารเคมีเหล่านั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี
 • ดูแลและเฝ้าระวังอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อพบความผิดปกติในการทำงานหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ต้องเข้าตรวจสอบความปลอดภัย หากประเมินแล้วว่าสถานการณ์มีความเสี่ยงอันตราย ควรสั่งระงับการปฏิบัติงานในทันที

สุดท้ายแล้ว  หลังจากการปฏิบัติงาน ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้ง

 • ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ จะต้องประกอบไปด้วยหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลักๆ ดังนี้
 • คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
 • ระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ
 • การป้องกันอัคคีภัยจากงานประกายไฟ
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ประเภทของไฟ องค์ประกอบไฟ การเกิดไฟ และการดับไฟประเภทต่างๆ
 • การตรวจสอบสภาพอากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง

ตามที่กฎกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ระบุให้สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประกายไฟในพื้นที่เสี่ยง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ฉะนั้นแล้ว หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการทำงานที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

คำถามที่พบบ่อย

พนักงานต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้ รวมไปถึง ช่างเทคนิค , บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

ใบเซอร์มีอายุ 2 ปี

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

 • หลักสูตร 2 วัน (16 ชั่วโมง)

1 รุ่น อบรมไม่เกิน 30 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ ผ้ากันไฟ และวิธีการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดควบคุมเพลิงได้อย่างถูกต้อง

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

บทบาทหน้าที่การเป็นผู้เฝ้าระวังไฟ้าและการจัดทำแผนป้องกันไฟไหม้ในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (hot work permit)

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
ผู้เฝ้าระวังไฟ
2-3 พฤศจิกา

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member