อบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ

มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมทุกคน

เพิ่มเพื่อน

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือบุคคลที่มีความรู้ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ มีทักษะในการวางแผนงานเพื่อควบคุมอันตรายจากไฟไหม้ได้ปลอดภัย สามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง และ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ ก่อนเริ่มทำงาน

บุคคลทั่วไป
ราคา 2,000 บาท/ท่าน

เรียนรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ และ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ แบบบุคคลทั่วไป

แบบอินเฮ้าส์
1 รุ่น 14,000 บาท

 ไม่เกิน 20 คน

ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและประกาย อาทิเช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจียร ฯลฯ ที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความระมัดระวังและความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน อันอาจสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ ทรัพย์สิน หรือร้ายแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิต

ทว่าในขณะปฏิบัติงานนั้น ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะระแวดระวังเหตุไม่คาดฝันได้ทันท่วงที หน้าที่ ‘ผู้เฝ้าระวังไฟ’ (Fire watch man) จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลความปลอดภัยและวางแผนป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน เมื่อใดก็ตามที่สังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น มีประกายไฟตกกระทบวัตถุไวไฟ ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีด้วยการสั่งหยุดปฏิบัติงาน หรือเมื่อระบบป้องกันอัคคีภัยเกิดการชำรุดเสียหายหรือทำงานขัดข้อง ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะต้องทำหน้าที่คอยสังเกตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแทนระบบป้องกันอัคคีภัยที่ไม่ทำงาน เป็นต้น

หน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

Fire watcher

"

Fire watcher

หน้าที่ ผู้เฝ้าระวังไฟ

ทั้งนี้ ผู้เฝ้าระวังไฟ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเฝ้าระวังไฟ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝน ดังนั้นแล้ว ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟจึงจำเป็นจะต้องได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง

ฝึกดับไฟประเภท B

ไฟจากของเหลวติดไฟ

ฝึกเข้าระงับเหตุปิดแก๊ส

การดับไฟจากก๊าซติดไฟ

PPE ดับเพลิง

ฝึกสวมใส่ PPE ชนิดต่างๆ

ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้เฝ้าระวังไฟมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • สำรวจและประเมินความเสี่ยง อันอาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงคิดวางแผนและหามาตรการควบคุมสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • เตรียมความพร้อมทีมงาน โดยจะต้องจัดทีมเฝ้าระวังไฟกระจายไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ควบคุมแหล่งความร้อนและประกายไฟ ปัจจัยสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • หมั่นตรวจสอบสารเคมีที่มีคุณสมบัติไวไฟอย่างเข้มงวด หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพราะสารเคมีเหล่านั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี
 • ดูแลและเฝ้าระวังอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อพบความผิดปกติในการทำงานหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ต้องเข้าตรวจสอบความปลอดภัย หากประเมินแล้วว่าสถานการณ์มีความเสี่ยงอันตราย ควรสั่งระงับการปฏิบัติงานในทันที

สุดท้ายแล้ว  หลังจากการปฏิบัติงาน ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้ง

 • ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ จะต้องประกอบไปด้วยหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลักๆ ดังนี้
 • คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
 • ระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ
 • การป้องกันอัคคีภัยจากงานประกายไฟ
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ประเภทของไฟ องค์ประกอบไฟ การเกิดไฟ และการดับไฟประเภทต่างๆ
 • การตรวจสอบสภาพอากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง

ตามที่กฎกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ระบุให้สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประกายไฟในพื้นที่เสี่ยง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ฉะนั้นแล้ว หลักสูตรอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการทำงานที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

หลักสูตรทั่วไป

สถานที่อบรม TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การขับขี่รถยก
27 มีนา..
2,200
ผู้เฝ้าระวังไฟ
26 เมษา..
2,500
พนักงานใหม่ 6 ชม.
24 เมษา..
1,500
ที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
18 เมษา..
2,500
โรยตัวทำงาน
3-4 เมษา..
5,500

** สิ่งที่ได้รับหลังจบการอบรม : วุฒิบัตร

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

Contact us

Safety Member

(064) 958 7451 คุณ.แนน