ลงทะเบียนอบรม การทำงานกับไฟฟ้า 3 ชม. สระบุรี (หินกอง)