อบรม KYT ลดสูงสุด 40%

          เชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการทำงานนั้นมีงานหลายประเภทที่มีความเสี่ยงสูง พนักงานมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากขาดความรู้หรือการระมัดระวังที่มากเพียงพอ เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วพักงานไม่เกิน 3 วันนั้นนับว่าโชคดี แต่ถ้าเจ็บหนักจนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะมีผลกระทบตามมามากมาย ซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ประสบเหตุเองแล้ว ก็จะกระทบต่อสภาพจิตใจของพนักงานคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลไปถึงคุณภาพการทำงานโดยรวมนั่นเอง แต่ว่าการอบรม KYT สามารถช่วยได้ ว่าแต่ KYT คืออะไร มาดูกัน

ความสำคัญของการอบรม KYT

            KYT ย่อมาจาก KIKEN YOCHI TRAINING หมายถึงการฝึกฝนหรืออบรมเพื่อให้วิเคคราะห์/คาดการณ์อันตรายที่เกิดจากการทำงานได้ เครื่องมือ KYT นี้ถูกคิดค้นขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งปัจจุบันเครื่องมือนี้ได้ถูกนำมมาใช้กันทั่วไปจนเป็นเหมือนวิถีปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังนิยมใช้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยมีเป้าหมายสั้นๆคือ “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” สำหรับขั้นตอนมาตรฐาน (4 Round-KYT : 4R) ในการทำ KYT ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • 1R : สำรวจหาอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน
  • 2R : วิเคราะห์และให้น้ำหนักความร้ายแรงของแต่ละปัญหา
  • 3R : พัฒนาวิธีแก้ไขเพื่อมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งวิธีที่คิดได้อาจจะมีหลากหลาย
  • 4R : เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากจากข้อ 3R เพื่อนำมาใช้ควบคุมหรือป้องกันอันตรายที่ค้นพบ

จากทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้สามารถค้นหาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสมกับอันตรายแต่ละประเภท และยังนำมาใช้เป็นมาตรการการทำงานได้ ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี การอบรม KYT จึงเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ควรให้หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือพนักงานที่ต้องทำงานเสี่ยงอันตรายเข้ารับการอบรม

ประโยชน์ของการอบรม KYT

  • พนักงานจะได้มีส่วนร่วมในการค้นหาและพัฒนาวิธีป้องกันอันตรายจากการทำงาน
  • พนักงานมีทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงาน
  • ปลูกจิตสำนึกในการระมัดระวังอันตรายให้แก่พนักงาน ทั้งยังช่วยเตือนสติพนักงานก่อนลงมือทำงานด้วย
  • เสริมสร้างความสามัคคี หากได้ดำเนินการค้นหาอันตรายจากการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานนั้นมีอยู่หลายหลักสูตร ซึ่งการอบรม KYT ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สำคัญจนไม่ควรมองข้าม บรรยากาศการทำงานจะเป็นไปอย่างปลอดภัยมมากยิ่งขึ้น หากเทียบกับต้นทุนค่าอบรมและผลลัพธ์ที่ได้ จะเห็นว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน

หลักการและเหตุผล การอบรม KYT

สถิติการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานของสำนักงานประกันสังคมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2551) พบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการประสบอันตรายทุกกรณีต่อลูกจ้าง 1,000 คน ในปี 2542 สูงถึง 32.3 ต่อ 1,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2551 ลดลงเหลือ 21.7 ต่อ 1,000 คน หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ประสบอันตรายกรณี ร้ายแรง (ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน และหยุดงานเกิน 3 วัน) จะพบว่า มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน จากอัตรา 10.2 ต่อ 1,000 คนในปี 2542 เหลือ 6.1 ต่อ 1,000 คน ในปี 2551 (ดร.วิภาวี ศรีเพียร, 2553)

จากสถิติดังกล่าวการลดลงของอุบัติเหตุเกิดจากการบริหารจัดการภายในกิจการหรือสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่น 

1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและตรวจสอบระบบการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม

2. โรงงานอุตสาหกรรมได้สร้างอาคารถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึงมีการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

3. มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย กฎระเบียบและหลักความปลอดภัยในการทำงาน

4. รณรงค์ให้นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ ให้มีความรู้และมีทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เกิดจากการทำงาน

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยให้คำปรึกษากับนายจ้าง ตรวจตราสถานการณ์และความเสี่ยงในการทำงาน และแนะนำลูกจ้างและแนะนำลูกจ้างในการดูแลตนเองขณะทำงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือป้องกันไม่ให้เป็นโรคจากการทำงาน

6. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลทางด้านความปลอดภัย อนุกรมมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9000) อนุกรมมาตรฐานการจัดการระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัย (มอก. 18000) (โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, 2563)

ดังนั้นเพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบการสามารถบริหารจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การหยั่งรู้ระวังอันตรายเพื่อความปลอดภัย (KYT) เพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมย้ำเตือนอันตรายและการป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้ว

 

วัตถุประสงค์การอบรม KYT

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัด “กิจกรรม KYT”

2) เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการหยั่งรู้ระวังภัยให้กับผู้เข้าอบรม

3) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้เข้าอบรม

4) เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานให้น้อยลงและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในที่สุด

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม KYT

หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, พนักงานระดับปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ

 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล –  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง –  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม