เชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการทำงานนั้นมีงานหลายประเภทที่มีความเสี่ยงสูง พนักงานมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากขาดความรู้หรือการระมัดระวังที่มากเพียงพอ เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วพักงานไม่เกิน 3 วันนั้นนับว่าโชคดี แต่ถ้าเจ็บหนักจนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะมีผลกระทบตามมามากมาย ซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ประสบเหตุเองแล้ว ก็จะกระทบต่อสภาพจิตใจของพนักงานคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลไปถึงคุณภาพการทำงานโดยรวมนั่นเอง แต่ว่าการอบรม KYT สามารถช่วยได้ ว่าแต่ KYT คืออะไร มาดูกัน

ความสำคัญของการอบรม KYT

            KYT ย่อมาจาก KIKEN YOCHI TRAINING หมายถึงการฝึกฝนหรืออบรมเพื่อให้วิเคคราะห์/คาดการณ์อันตรายที่เกิดจากการทำงานได้ เครื่องมือ KYT นี้ถูกคิดค้นขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งปัจจุบันเครื่องมือนี้ได้ถูกนำมมาใช้กันทั่วไปจนเป็นเหมือนวิถีปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังนิยมใช้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยมีเป้าหมายสั้นๆคือ “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” สำหรับขั้นตอนมาตรฐาน (4 Round-KYT : 4R) ในการทำ KYT ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • 1R : สำรวจหาอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน
  • 2R : วิเคราะห์และให้น้ำหนักความร้ายแรงของแต่ละปัญหา
  • 3R : พัฒนาวิธีแก้ไขเพื่อมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งวิธีที่คิดได้อาจจะมีหลากหลาย
  • 4R : เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจากจากข้อ 3R เพื่อนำมาใช้ควบคุมหรือป้องกันอันตรายที่ค้นพบ

จากทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้สามารถค้นหาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสมกับอันตรายแต่ละประเภท และยังนำมาใช้เป็นมาตรการการทำงานได้ ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี การอบรม KYT จึงเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ควรให้หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือพนักงานที่ต้องทำงานเสี่ยงอันตรายเข้ารับการอบรม

ประโยชน์ของการอบรม KYT

  • พนักงานจะได้มีส่วนร่วมในการค้นหาและพัฒนาวิธีป้องกันอันตรายจากการทำงาน
  • พนักงานมีทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงาน
  • ปลูกจิตสำนึกในการระมัดระวังอันตรายให้แก่พนักงาน ทั้งยังช่วยเตือนสติพนักงานก่อนลงมือทำงานด้วย
  • เสริมสร้างความสามัคคี หากได้ดำเนินการค้นหาอันตรายจากการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานนั้นมีอยู่หลายหลักสูตร ซึ่งการอบรม KYT ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สำคัญจนไม่ควรมองข้าม บรรยากาศการทำงานจะเป็นไปอย่างปลอดภัยมมากยิ่งขึ้น หากเทียบกับต้นทุนค่าอบรมและผลลัพธ์ที่ได้ จะเห็นว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน