อบรม BBS ลดสูงสุด 40%

          มีงานหลากหลายประเภทบนโลกนี้ที่เป็นงานเสี่ยงอันตราย แต่จุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุกลับไม่ใช่เครื่องจักรหรือความเสี่ยงของการทำงาน แต่เป็น Human Error หรือพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานเอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีพนักงานบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต นอกจากจะส่งผลเสียโดยตรงต่อตัวพนักงานและองค์กรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพนักงานรายๆอื่นจนอาจจะหมดกำลังใจในการทำงาน ผลคืออาจกระทบต่อคุณภาพหรือปริมาณงานในวงกว้างได้เลยนั่นเอง แต่ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการอบรม BBS ว่าแต่หลักสูตรการอบรมนี้คืออะไร ทำไมต้อง BBS มาหาคำตอบกัน

ทำไมต้องอบรม BBS

          จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่จำแนกตามความรุนแรงและประเภทของกิจการในปี 2562 พบว่ามีอุบัติเหตุทั้งหมด 94,906 กรณี ซึ่งความรุนแรงมีทั้งแต่หยุดงานไม่เกินไป 3 วัน ไปจนถึงทุพพลภาพและเสียชีวิต โดยประเภทงานที่เกิดอุบัติเหตุสูงเป็นลำดับต้นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาคืองานก่อสร้าง ซึ่งมีมากถึง 11,599 กรณี โดยคิดเป็น 12% จากอุบัติเหตุทั้งหมด แม้ตัวเลขจะดูไม่สูงนักแต่กลับพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในงานก่อสร้างสูงถึง 29%

          ถึงแม้จะมีการกำหนดกฎหมายที่มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้างเพื่อใช้ดูแลบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อดูข้อมูลย้อนไป 10 ปี ก็ยังพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างยังสูงถึง 10% จากการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะลักษณะการทำงานมีความเสี่ยงสูง เพราะงานก่อสร้างต้องทำงานกับวัสดุที่มีน้ำหนักมากและเครื่องจักรหนัก การทำงานบนที่สูง สภาพพื้นที่การทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความหลากหลายของผู้ปฏิบัติงาน การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินสายไฟฟ้ารวมไปถึงเสาส่งสัญญาณและอีกมากมาย 

        อย่างไรก็ตามแม้งานประเภทนี้จะมีความเสี่ยงมากมาย แต่หนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคือ Human Error ไม่ว่าจะเพราะขาดความรู้ความเข้าหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ดังนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้จ้างที่ต้องสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety : BBS) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหลักสูตรการอบรมแบบนี้จะเรียกกันสั้นๆว่าอบรม BBS ใช้เวลาอบรมไม่นานแต่ช่วยให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในขณะทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานได้ จึงนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

      หลักสูตรการอบรม BBS นั้นเหมาะกับกลุ่มบุคคลที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการรวมถึงพนักงานที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมาก ความรู้ที่ได้นอกจากจะนำไปใช้กับตัวเองได้แล้ว ยังสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้มากเลยทีเดียว