by prawit
อบรม BBS

อบรม Behavior-Based Safety (BBS)

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม BBS คืออะไร

อบรม Behavior-Based Safety (BBS) คือแนวทางความปลอดภัยในสถานที่ทำงานซึ่งเน้นการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าเหตุการณ์ในที่ทำงานจำนวนมากเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยมากกว่าสภาวะที่ไม่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว ด้วยการระบุและจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยเชิงรุกได้

ทำไมต้องอบรม BBS ?

การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ 88% เกิดจากมนุษย์ โดยมีสาเหตุมาจากการที่เพิกเฉยต่อความปลอดภัย ความไม่รู้ การคิดว่าละเลยนิดหน่อยคงไม่เป็นไร จึงทำให้คนงานปฏิบัติงานพลาด ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอดคล้องกับ ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 

ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจึงต้องยับยั้งสาเหตุคือ พฤติกรรมของพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับพนักงาน นายจ้างจึงควรดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยหรือเรียกว่า อบรม BBS ให้กับลูกจ้าง เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน

บริการของเรา

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน และ เสริมสร้างพฤติกรรมในการทำงาน บริการอบรม ทั่วไทย ลด40%

อบรม BBS

BBS Behavior Base Safety

Behavior-Based Safety (BBS) เป็นแนวทางเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเน้นการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ตระหนักดีว่าพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยมักเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้

อบรม การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ

การฝึกอบรมจะสังเกตพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงาน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและสภาวะที่ไม่ปลอดภัย จากนั้นข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์เพื่อระบุรูปแบบและสาเหตุเบื้องหลัง เช่น การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอหรือขั้นตอนที่มีข้อบกพร่อง จากการวิเคราะห์จะมีการให้ข้อเสนอแนะและการฝึกสอนแก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและสนับสนุนการนำแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยกว่ามาใช้ การเสริมแรงเชิงบวก รวมถึงสิ่งจูงใจและการยอมรับ ใช้เพื่อกระตุ้นพนักงานและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย

ทีมวิทยากร

เรามีทีมวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

สอนทั่วประเทศ

พร้อมเดินทางสอนถึงที่ ทุกพื้นที่ทั่วไทย ไม่ว่าพื้นที่คุณจะเข้าถึงยากแค่ไหน ใช้บริการวันนี้ลดราคาทันที 40%

มอบวุฒิบัตร

เมื่อคุณผ่านการอบรมหลูกสูตรความปลอดภัยของเรา คุณได้จะรับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันการผ่านอบรม

คู่มือเรียน

เรามีเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลด ได้ตลอด 24 ชม.

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 1 วัน
(6 ชั่วโมง)

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 9,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 30 ท่าน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

วัตถุประสงค์การอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการในการจัดทำโครงการ Behavior Based Safety (BBS) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงาน

  2. เพื่อกระตุ้นและสร้างพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยโดยให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกันอุบัติเหตุ

  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน

  4. เพื่อเน้นความสำคัญในการสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยในที่ทำงานโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและวิธีการป้องกันให้เหมาะสม

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, พนักงานระดับปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น : 1-30 ท่าน

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล : ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง, แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่ได้จากการอบรม : วุฒิบัตรยืนยันการผ่านอบรม, คู่มือการเรียน

ภาพการอบรมความปลอดภัย 6 ชม
คู่มือหลักสูตรพนักงาน 6 ชม
คู่มือหลักสูตรพนักงาน 6 ชม
คู่มือหลักสูตรพนักงาน 6 ชม

สอนโดย จป วิชาชีพ คุณสมบัติตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้ฝึกสอนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมอบใบเซอร์หลังจบการอบรมทันที

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐาน ISO 9001

ข้อดีของการอบรม BBS

การอบรม BBS (Behavior-Based Safety) มีข้อดีหลายประการที่สามารถช่วยให้องค์กรหรือสถานประกอบการเกิดประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการด้านนี้ได้ดังนี้

สามารถระบุความเสี่ยง

BBS ช่วยในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกจ้าง โดยช่วยให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานอย่างชัดเจน

เพิ่มความตระหนักและความเข้าใจ

การอบรม BBS ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับลูกจ้างเกี่ยวกับความสำคัญของพฤติกรรมที่ปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด

เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการจัดการ

BBS ช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกจ้างให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดในสถานที่ทำงาน

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

BBS ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรหรือสถานประกอบการ โดยเน้นการร่วมมือระหว่างลูกจ้างและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น

สร้างทีมงานเชิงบวก

การอบรม BBS ช่วยสร้างทีมงานร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย ทำให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุ

ลดอุบัติเหตุ

การอบรม BBS ช่วยเพิ่มการตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุผ่านการปรับปรุงพฤติกรรมที่ปลอดภัยของพนักงาน

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member