อบรม 5ส ลดสูงสุด 40%

          แน่นอนว่า ในทุกๆ องค์กรล้วนต้องมีการจัดวางโครงสร้างระบบบริหาร ระบบการจัดการ ระบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมีบุคลากรหรือพนักงานในองค์กรเป็นฟันเฟื่องหลักของโครงสร้าง ดังนั้นแล้ว การทำให้บุคลากรหรือพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อศักยภาพขององค์กร

       ‘การอบรม 5ส’ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างพื้นฐานการทำงานที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ทั้งในแง่ของปริมาณงานและคุณภาพงาน ซึ่งองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการรับรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อให้เห็นข้อดีและประโยชน์ของกิจกรรม 5ส ที่มีต่อองค์กรและตัวของบุคลากรเอง อันจะนำไปสู่การเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด  

        โดย ‘5ส’ ที่กล่าวถึงนี้ประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จทางธุรกิจได้

กิจกรรม 5ส ประกอบด้วย

  • สะสาง จัดระเบียบเรียบเรียงความสำคัญระหว่างสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการใช้งาน หากพิจารณาแล้ว สิ่งของนั้นมีค่าแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ ควรนำไปขายหรือบริจาค ขณะเดียวกัน หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้และไม่มีค่า ก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ให้สิ้นเปลืองพื้นที่การทำงาน สะสางสิ่งของเหล่านั้นออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในที่ทำงานเป็นวิธีที่ดีที่สุด แถมยังช่วยให้สถานที่ทำงานเป็นระเบียบอีกด้วย
  • สะดวก  เมื่อทำการสะสางและคัดแยกสิ่งของเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกในการทำงาน ควรจัดระบบระเบียบในการจัดวางสิ่งของต่างๆ แบ่งแยกประเภทหรือหมวดหมู่ให้ชัดเจน ทำสัญลักษณ์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ช่วยประหยัดเวลาในการหยิบจับนำไปใช้งาน และต้องไม่ลืมนำกลับมาวางเก็บคืนไว้ที่เดิมทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว
  • สะอาด  หมั่นทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ทั้งโต๊ะทำงาน พื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมไปถึงดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ เพราะนอกจากจะทำให้น่าหยิบจับใช้งานแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
  • สะอาด  หมั่นทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ทั้งโต๊ะทำงาน พื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมไปถึงดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ เพราะนอกจากจะทำให้น่าหยิบจับใช้งานแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
  • สร้างนิสัย ท้ายที่สุดแล้ว หากต้องการให้กิจกรรม 5ส นี้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ จะต้องปฏิบัติทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นให้ต่อเนื่อง เคยชิน และนำไปปรับใช้ในการทำงานจนเกิดเป็นนิสัย ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะส่งผลดีกับตัวกับบุคคลแล้ว ยังทำให้ภายในองค์กรมีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน กลายเป็นองค์กรที่ถูกขับเคลื่อนโดยบุคลากรคุณภาพ

กิจกรรม 5ส เหมาะกับใครบ้าง

สำหรับกิจกรรม 5ส นี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในระดับองค์กร อันเกิดจากการความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนที่นำไปหลักการ 5ส ไปปฏิบัติใช้จริงกับการทำงาน เริ่มตั้งแต่ระดับ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน ไปจนถึงระดับพนักงานทั่วไป ซึ่งหากทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือตามหลักการ 5ส เช่นนี้แล้ว ก็จะทำให้เกิดสังคมการทำงานที่ดีได้อย่างแน่นอน

หลักการและเหตุผลอบรม 5ส

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (KnowledgeSociety) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุน (ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ ,2541)

เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่เชื่อมโยงปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพ เหมือนเป็นหนึ่งเดียว มีการแข่งขันสูงผลกระทบในวงกว้าง (systemic and dynamism ) ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนที่ทำ ให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่

 
ซึ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เป็นการปรับตัวที่เน้นประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ทำให้กิจการมีต้นทุนต่ำลง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญกับคุณภาพที่นำไปสู่การลดต้นทุน เพราะจะทำให้การผลิตมีของเสียน้อยลง มีงานแก้ไขลดลง หรือมีงานที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง และยังช่วยลดงานซ้ำซ้อน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2563)

ดังนั้นเพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบการสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมเพื่อเป็นการลดต้นทุน กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน ให้กับลูกจ้างเพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. ได้อย่างถูกต้อง

 

หลักการและเหตุผลอบรม 5ส

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (KnowledgeSociety) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุน (ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ ,2541)

เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่เชื่อมโยงปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพ เหมือนเป็นหนึ่งเดียว มีการแข่งขันสูงผลกระทบในวงกว้าง (systemic and dynamism ) ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนที่ทำ ให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่

ซึ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เป็นการปรับตัวที่เน้นประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ทำให้กิจการมีต้นทุนต่ำลง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญกับคุณภาพที่นำไปสู่การลดต้นทุน เพราะจะทำให้การผลิตมีของเสียน้อยลง มีงานแก้ไขลดลง หรือมีงานที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง และยังช่วยลดงานซ้ำซ้อน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2563)

ดังนั้นเพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบการสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมเพื่อเป็นการลดต้นทุน กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน ให้กับลูกจ้างเพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. ได้อย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์อบรม 5ส

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการที่จะปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเพิ่มผลผลิต

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่หน่วยงานได้

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานได้

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่ถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 5ส

– หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, พนักงานระดับปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ

 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล –  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง –  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม