หลักสูตรอบรม 5 ส เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร สมัครวันนี้ลด 40%

เป็นคอร์สอบรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้กับองค์กร พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

5ส คืออะไร

5 ส คือหลักการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของงานซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์คุณภาพ การทำงานในสภาพที่ปลอดภัยมีผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ใครบ้างที่เหมาะกับการอบรม 5ส

การอบรม 5ส เป็นพื้นฐานการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งพนักงานในองค์กรสามารถเข้าอบรมได้ทุกคน ในส่วนของประเภทสถานประกอบการที่เหมาะสมนั้นเมื่อก่อนเป็นหลักสูตรที่ใช่ในกิจกรรมทำความสะอาดบ้าน แต่ปัจจุบันถูกนำมาใช้กว้างขึ้นทั้งในสถานที่ทำงานและโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้องค์กรทั่วไปก็สามารถเรียนรู้หลัก 5ส เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5ส ย่อมากจากอะไร

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

อบรม 5ส
หลักสูตร 1 วัน

ลดคา 40%
1 รุ่น: ไม่เกิน 30 ท่าน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

หลักการและเหตุผลอบรม 5ส

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (KnowledgeSociety) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุน (ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ ,2541)

 

เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่เชื่อมโยงปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมีสภาพ เหมือนเป็นหนึ่งเดียว มีการแข่งขันสูงผลกระทบในวงกว้าง (systemic and dynamism ) ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค จึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการปรับตัวพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่

ซึ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เป็นการปรับตัวที่เน้นประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ทำให้กิจการมีต้นทุนต่ำลง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญกับคุณภาพที่นำไปสู่การลดต้นทุน เพราะจะทำให้การผลิตมีของเสียน้อยลง มีงานแก้ไขลดลง หรือมีงานที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง และยังช่วยลดงานซ้ำซ้อน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2563)

 

ดังนั้นเพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบการสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมเพื่อเป็นการลดต้นทุน กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน ให้กับลูกจ้างเพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์การอบรม 5ส

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการที่จะปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่หน่วยงานได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่ถูกต้อง

รายละเอียดเข้าอบรม 5ส

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น : 1-30 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

–  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง

–  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member