ลงทะเบียนอบรม การทํางานบนที่สูงสําหรับผู้ปฏิบัติงาน สระบุรี (หินกอง)